Budoucnost oboru zahradní a krajinářské architektury v České republice

Pokud se na obor zahradní a krajinářské architektury díváme z mezinárodního úhlu pohledu, je dobře vidět, jak se profese postupně mění. Zahradní a krajinářští architekti neřeší pouze specifické problémy výsadby vegetačních prvků, ale pohybují se v daleko širších souvislostech architektonických, environmentálních, sociálních a ekonomických. Typickým příkladem jsou evropské severské země, Holandsko a Kanada, kde zahradní a krajinní architekti velmi často řídí mezioborové týmy. Samozřejmostí je skutečnost, že jsou součástí pracovních týmů ve všech projektových etapách, nikoliv pouze tehdy, až je vše podstatné rozhodnuto a zbývá pouze “ozelenit”.

V rámci oboru je tedy třeba stále zkvalitňovat výuku, nikoliv jen zvyšovat počty studentů. Nejen vytvářet nové studijní programy, ale také zajistit kvalitní pedagogy, rozvíjet mezinárodní spolupráci mezi univerzitami a podporovat studentské výměny. Další celoživotní vzdělávání je nezbytností.

Šíře oboru určitě povede k vnitřní specializaci uvnitř profese, ale autorizace by měla být zachována pro obor jako celek, což je předpoklad pro její společenské uznání a prestiž srovnatelnou s obory architektura a urbanismus.

Stavební úřady by měly v návaznosti na zákon č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., a zákona č. 224/2003 Sb., důsledně vyžadovat pro vybrané činnosti ve výstavbě účast autorizovaného krajinářského architekta.

Výsledek návrhu je vždy závislý na realizaci a následné údržbě, neboť krajinářští (předtím označování jako zahradní a krajinní) architekti pracují s rostlinným materiálem, který se v čase vyvíjí a mění. Bez kvalitní realizace a následné péče i výborné řešení ztrácí svoji hodnotu. Je důležité, aby ve výběrových řízeních na realizaci a údržbu zahradních a krajinných úprav nevítězily firmy nejlevnější. Takové firmy nízkých cen dosahují dramatickým podhodnocením reálných nákladů a nedodržením základních technologických postupů, což v důsledku vede k nekvalitní realizací vyžadující v budoucnosti ještě více investic. Pro trvalou hodnotu realizovaných projektů jsou kritéria důležitější, než cena – kvalita, reference, záruky.

Nejčastější mýty a omyly týkající se krajinářské architektury

Pod označením krajinářský architekt si veřejnost většinou představí někoho, kdo navrhuje rodinné zahrady, resp. že navrhuje osázení rodinných zahrad.
I když je navrhování rodinných zahrad práce poměrně náročná a často podceňovaná, zdaleka to není jediná činnost krajinářského architekta (jak bylo popsáno výše). A pokud je krajinářský architekt přizván k řešení rodinné zahrady, je žádoucí, aby byl pokud možno konzultován již při zadání stavby domu, aby mohl společně s architektem stavby domu a klientem rozhodnout o umístění domu na parcele a o zásadních terénních úpravách pozemku.

Kolegové ze souvisejících profesí často pokládají krajinářského architekta za “pouhého” specialistu na rostlinný materiál. K projektu výstavby je často (je-li vůbec) vyzván, až když je stavební objekt umístěn a výškově osazen do terénu a vyprojektovány jsou veškeré zastavěné a zpevněné plochy. V zemích, kde má náš obor delší tradici jsou to právě krajinářští architekti, kteří spolurozhodují o trasách silnic, dálnic, umísťování objektů. Často jsou také vedoucími mezioborových týmů.

Dnešním absolventům oboru (zahradní a) krajinářská architektura někdy chybí dostatek sebevědomí plynoucí z nedostatečné připravenosti na práci v meziobororovém týmu a na složitá jednání s klienty a s veřejností. Krajinářský architekt musí přijmout fakt, že tvůrčí práce tvoří jen zlomek náplně jeho skutečné práce. Musí se orientovat ve stávající legislativě, která ovlivňuje jak pracovní podmínky, tak výsledek jeho práce. Musí umět své myšlenky srozumitelně formulovat a obhájit, musí dbát, aby byl návrh v daných ekonomických podmínkách udržovatelný, musí být připraven vykonávat autorský dozor při realizaci a převzít svůj díl odpovědnosti za dílo.

Přehled důležitých kontaktů – odkazů, literatury

Česká komora architektů – seznam autorizovaných architektů www.cka.cc
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení – seznam členů sekce SKA-IFLA www.szkt.cz
IFLA (Mezinárodní organizace krajinářských architektů) www.iflaonline.org
ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) www.eclas.org

IFLA journal (výběr odborných článků z různých časopisů vydávaných asociacemi) www.iflajournal.org

TOPOS (odborný časopis) www.topos.de

Na stánkách IFLA (www.iflaonline.org) je informace o obsáhlém čtyřjazyčném slovníku pro krajinářskou tvorbu a urbanismus (Lexikon Landschafts- und Stadtplanung / Dictionary Landscape and Urban Planning / Dictionnaire Paysage et urbanisme / Diccionario Paisaje y urbanismo). Všech 6969 odborných výrazů je popsáno německy, anglicky, francouzsky a španělsky.
Ke stažení je publikace nazvaná IFLA Guide to International Opportunities in Landscape Architecture Education and Internships, která podává základní informace o školách poskytující vzdělání v oboru krajinářské architektury všech 56 zemí sdružených v IFLA. Jde o informativní seznam škol, v některých případech je i uvedeno, zda-li jde o programy akreditované. Vždy jsou uvedeny požadavky na přijetí, případně termín přihlášek, délka studia, počty studentů, zaměření studijních plánů, informace zda-li škola nabízí mezinárodní výměnné programy.