Krajinářská architektura

Technický naučný slovník (III.díl, SNTL 1982) vysvětluje krajinářskou architekturu jako “technický a umělecký obor zabývající se ochranou a tvorbou krajiny od detailů krajinářské architektury obytných souborů, městských prostorů, městských parků, soustavy zeleně ve městech, úprav vodních toků a ploch až k velkým krajinářských celkům”.

Z mezinárodního pohledu dnešní doby jde o obor ještě mnohem širší, který zahrnuje kromě
historického základu profese, kterým je navrhování soukromých, veřejných, obytných, komerčních, průmyslových prostorů a obnova historických objektů zeleně další oblasti:

  1. efektivní, estetické a ekologicky citlivé začlenění stavebních objektů, návrh minimalizace dopadů na životní prostředí
  2. propojení krajinářské architektury s environmentálním plánováním
  3. plánování a řízení krajiny, pohledových analýz, též plánování tras silnic
  4. vytváření mostu mezi územním plánováním a individuální projekty, cílem je integrovat ekonomické faktory do dobrého návrhu a vytvořit kvalitní životní prostředí, krajinářští architekti jsou často vedoucími mezioborových projekčních týmů
  5. analýza a formulování politiky, programů a regulativů s cílem zajistit kvalitu životního prostředí s ohledem na udržitelnost vývoje.

Krajinářský architekt

Definice profese krajinářského architekta schválená Světovou radou IFLA -International Federation of Landscape Architects (Mezinárodní federace krajinářských architektů) dne 15.5.2003 pro účely mezinárodních standardů klasifikace zaměstnání vydávané Mezinárodním úřadem práce (International Labour Office) v Ženevě zní: “Krajinářští architekti provádějí výzkum, poradenství, plánování, projektování a správu krajiny a to v zastavěném i nezastavěném území včetně její ochrany a to za respektování udržitelného vývoje. Pro profesi krajinářského architekta je vyžadováno vzdělání v oboru krajinářské architektury“.

Oborové vzdělání v České republice

Jedinou školou, která má v současnosti dle Seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním (vydala Česká komora architektů – ČKA – v roce 2002) uznané vzdělání pro obor Zahradní a krajinnářská architektura (ZKA) je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – Fakulta zahradnická, kde je tento obor dlouhodobě vyučován a stabilizován. Fakulta architektury ČVUT v Praze ani jiné architektonické školy, které nebyly dosud na výuku ZKA přímo specializovány, nemají tzv. uznané vzdělání pro obor.

Název profese

Od roku 1992 používaly autorizované osoby označení “autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba”.
V červnu 2008 prošel zákon č. 360/ 1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, novelizací. Novelizací prošel i zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a to zákonem č. 189/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, který se svými důsledky dotýká též autorizovaných inspektorů.

Název oboru

Název oboru byl v novele zákona č. 360/1992 Sb. upraven na krajinářská architektura a nový autorizační řád schválen ministrem pro místní rozvoj dne 15.října 2008 pod č.34445/2008 stanovuje druh autorizace : krajinářská architektura s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt-krajinářská architektura” popřípadě alternativně titul „autorizovaný krajinářský architekt”.