Obnovování platnosti certifikátu (recertifikace) – žádosti podané v roce 2020 a dále 

Formulář žádosti je ke stažení zde

Certifikát „Evropský arborista“ má omezenou platnost po dobu tří let, po jejich uplynutí platnost vyprší. Lze ji obnovit tzv. recertifikací. Recertifikaci stromolezec získá splněním požadavků recertifikace, jak jsou uvedené níže:

  1. Žádost o recertifikaci spolu s přílohami můžete zaslat klasickou poštou na adresu kanceláře SZKT nebo stačí zaslat skeny dokumentů elektronicky na e-mailovou adresu: kancelar@szkt.cz.
  2. Žadatel musí prokázat, že pracoval v oboru v průběhu 36 měsíců po získání certifikátu, z toho minimálně 24 měsíců v oboru péče o dřeviny. Pro doložení aktivní práce je požadováno čestné prohlášení arboristy, že splnil výše uvedenou podmínku pro obnovení certifikátu, a seznam referenčních zakázek, které musí obsahovat období od kdy do kdy rámcově probíhaly práce a kontakty na zadavatele (jméno kontaktní osoby, popř. zaměstnavatele, pokud arborista nesjednává zakázky sám, dále telefon nebo e-mail nejlépe i s adresou.) Dokument musí být podepsán žadatelem o certifikaci.
  3. Žadatel musí doložit, že se v uplynulých třech letech průběžně vzdělával, tj. účastnil se min. 30 výukových hodin kurzů, workshopů, konferencí nebo seminářů s arboristickou náplní Průběžné vzdělávání doloží účastnickými listy s potvrzenými hodinami, certifikáty nebo čestným prohlášením, kde uvede názvy, pořadatele a počet hodin jednotlivých akcí, kterých se zúčastnil. (Čestné prohlášení musí být podepsáno žadatelem o recertifikaci.) Jako průběžné vzdělávání je možné uznat i školní docházku např. na vysoké škole obor arboristika nebo velmi úzce spojený navázaný obor. V tomto případě se dokládá potvrzení o studiu. V případě, že žadatel nebude schopen nic z toho doložit, musí prokázat své znalosti písemným testem. POZOR ZMĚNA K POČTU HODIN VZHLEDEM K PANDEMII COVID-19!! DODATEK – ČTĚTE!
  4. Žadatel musí přiložit kopii platného oprávnění pro práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb. nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách pomocí speciální lanové techniky (techniky lanového přístupu) dle NV 362/2005 Sb. 
  5. Doklad o platném školení první pomoci (jakékoli oficiální školení první pomoci obnovované každé 3 roky, neakceptujeme on-line školení)

Platba, termíny dodání, podmínky

  • Na základě zaslané žádosti vč. kompletních příloh bude žadateli o recertifikaci vystavena faktura na poplatek za obnovení certifikátu, a to ve výši 4 600 Kč vč. DPH. Jako variabilní symbol platby použijte prosím číslo faktury.
  • Po splnění výše uvedených podmínek včetně přijetí platby za obnovení certifikátu na účet SZKT, je žádost o recertifikaci schválena a certifikát je obnoven pro následující tři roky
  • Pozor, prosím počítejte s tím, že výroba certifikátu trvá až 3 měsíce od přijetí platby plus termíny České pošty při rozesílce po ČR. (Po přijetí platby jsou podklady k obnovení certifikátu ETW odeslány do kanceláře Evropské arboristické rady (EAC) v Německu. Zde jsou vyhotoveny nové certifikáty a ID karty a teprve poté zaslány zpět do ČR a následně k Vám.) 
  • Průběh zkoušky a její podmínky jsou připraveny a prováděny Evropskou arboristickou radou a budou jím pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Dodatek k podmínkám recertifikace – vzdělávání.

Vysvětlení ke změně podmínek o průběžném vzdělávání od roku 2017 

Německá organizace European Arboricultural Council (EAC), která certifikaci ETW zaštiťuje, určila nové pravidlo o průběžném vzdělávání certifikovaných s platností od roku 2017.

Valná hromada EAC (zástupci 17 evropských zemí, které pořádají certifikaci ETW a jsou členy EAC) v roce 2016 rozhodla, že novým požadavkem pro recertifikaci ETW bude prokázání účasti na seminářích, workshopech nebo kurzech (s tématy, které souvisejí s profesí arboristy – stromolezce) o celkové délce trvání 30 hodin během tří let. Ne tedy pouze „3 semináře“ jako dosud. 

Pravidlo platí od roku 2017. Již od roku 2017 proto vyžadujte účastnické listy z kurzů s potvrzeným počtem hodin od organizátora, abyste je za tři roky mohli pro recertifikaci zkompletovat a přiložit k žádosti. Potvrzení o účasti na 30 hodinách vzdělávání bude potřeba jako příloha k žádostem o recertifikaci, které budou podané v roce 2020 a dále.