Na začátku června (1.-4. června 2017) proběhla regionální konference a Valné shromáždění Evropské regionální asociace IFLA, kterého se účastnili zástupci ze 34 národních asociací z Evropy. Členem IFLA EU je v České republice sekce naší Společnosti – Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA, anglicky CZLA). V Bukurešti ji reprezentovala Eva Jeníková (delegátka) a Jana Pyšková (prezidentka asociace).

Letošní akci hostila rumunská asociace krajinářských architektů (ASOP). Jednání i doprovodný program probíhal v centru Bukurešti v zajímavé a osvěžující atmosféře metropole na pomezí mezi západem a východem.

caka-iflaeu-vh-2017-07
Výkonná rada IFLA Europe na valném shromáždění v Bukurešti. Uprostřed prezident IFLA Europe Tony Williams. (foto: Miłosz Zieliński)

Krajiny bez omezení

Čtyřdenní setkání mělo motto Krajiny bez omezení – (UN)LIMITED LANDSCAPES – aktuální z krajinářského, ale také z politického hlediska: migrační vlny hýbají Evropou v posledních několika letech. Tématu skutečně velmi rozdílným způsobem interpretovali jak hlavní řečníci konference, tak prezentace delegátů jednotlivých členských států na Pecha Kucha. Česká delegace prezentovala aktivity zaměřené na zvyšování povědomí krajinářské architektuře a její role směrem k veřejnosti i v rámci mezioborové spolupráce. Český příspěvek Evy Jeníkové byl jedním z mála, které formát PK dodržely, což se bohužel o řadě jiných říci nedá.)

caka-iflaeu-vh-2017-02
Za českou asociaci ČAKA Eva Jeníková a Jana Pyšková

Jedním z výstupů konference se stala rezoluce s názvem Krajiny bez omezení, kterou prostřednictvím svých delegátů ratifikovaly členské asociace IFLA Europe včetně naší. Rezoluce se dotýká tématu nestability a ekonomické nerovnováhy, v jejichž důsledku dochází k masivním migračním tokům obyvatel. Tvorba krajiny je v rezoluci vyzdvižena jako jeden ze základních nástrojů, které pomáhají uvádět do praxe společné nadnárodní strategie, posilují vztahy mezi jednotlivými zeměmi a ustavují rovnováhu pro společný udržitelný rozvoj. Rezolucí se IFLA EU obrací na Evropskou radu, Evropskou unii a na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), a zároveň na všechny členské státy IFLA Europe. V rozhodovacích procesech má být vždy kladen důraz na krajinu a její tvorbu. Má být využíván holistický pohled, zajišťující environmentální vyváženost, hospodářský rozvoj a sociální spravedlnost napříč politickými i jinými hranicemi.

Důležitá je nadnárodní – evropská identita krajiny. Plánování krajiny nemůže být omezeno na národní úroveň, musí být soudržné a má směřovat ke společným cílům v duchu principů udržitelnosti. Zároveň však nesmí být potlačena rozmanitost krajiny. Důležitým nástrojem je podpora přeshraniční spolupráce, vedoucí k integraci rozdělených území, ke spolupráci místních a regionálních autorit a k posílení významu krajiny. Naše znalost krajiny a její prohlubování je nezbytným nástrojem pro řešení současných problémů spojených s populační a migrační krizí.

caka-iflaeu-vh-2017-04
Prezident Tony Williams předává cenu IFLA Europe za rok 2017 Johnu Sellovi, výkonému vicepresidentovi Europa Nostra. Europa Nostra je evropskou federací občanských sdružení a nevládních organizací zabývajících se ochranou přírodního a kulturního dědictví. (foto: ASOP Romania)

Regulace profese krajinářského architekta v Evropě?

Na konferenci navázalo Valné shromáždění IFLA Europe. Byly prezentovány aktivity jednotlivých výborů (Výbor pro profesní praxi, pro vzdělání, pro komunikaci). Z hlediska české asociace je důležité téma profesní praxe. Pracovní skupina pro profesní praxi v IFLA Europe usiluje v dlouhodobém horizontu o uznání profese krajinářského architekta jako regulované profese na území celé Evropské unie. To je významné z hlediska umožnění mezinárodní profesní mobility krajinářských architektů v rámci EU (uznání profesní kvalifikace při využití pracovních příležitostí v jiných evropských zemích).

Pro uznání regulované profese krajinářského architekta na evropské úrovni je nezbytná řádná registrace jednotlivých států, ve kterých je krajinářská architektura regulovanou profesí, do Evropské databáze. V současné době je však po několikaletém úsilí situace stále velmi neuspokojivá. V databázi je registrováno pouze 6 členských států! V řadě členských zemí není profese krajinářského architekta regulována, jinde je stav způsoben administrativními problémy.

V databázi není evidována ani Česká republika, přestože je zde profese krajinářského architekta regulována prostřednictvím autorizace České komory architekt (ČKA);. K nápravě stavu byla oslovena pracovní skupina Krajinářská architektura při ČKA; otázka byla také prodiskutována s ředitelkou ČKA Ing. arch. Marií Špačkovou, která přislíbila podniknout potřebné kroky.

caka-iflaeu-vh-2017-06
Plakáty z výstavy krajinářských projektů z jednotlivých členských zemí IFLA Europe. Vpravo česká prezentace – Park pod plachtami, Brno (autoři: Ing. Petr Förchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka). (foto: ASOP Romania)

Přeshraniční spolupráce

IFLA Europe silně podporuje přeshraniční spolupráci v jednotlivých regionech Evropy. Velice pozitivně byla hodnocena spolupráce Visegrádských (V4) zemí, se kterou máme výborné zkušenosti zejména prostřednictvím putovní Výstavy současné krajinářské architektury V4 zemí, jejíž dva ročníky již v regionu úspěšně proběhly. Dobrou zprávou je, že spolupráce bude pokračovat i nadále: polská strana znovu žádá o grant na přípravu výstavy. Zajímavou inspirací pro nás může být i spolupráce Pobaltských zemí.

Na Valném shromáždění byl prezentován projekt Landscape Festival 2018, který proběhne příští rok v Praze. S hlavním organizátorem – Galerie Jaroslava Fragnera (GJF) – bude ČAKA intenzivně spolupracovat. Prezentace projektu byla členy valného shromáždění přijata s velkým zájmem; byla schválena spolupráce IFLA Europe s Českou republikou a účast zahraničních krajinářských architektů na akci.

Eva Jeníková, delegátka za sekci ČAKA v IFLA Europe 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *