Sekce péče o dřeviny – ISA byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek SZKT, z.s. Věnuje pozornost především komplexní péči o dřeviny (tj. arboristice) a možnostmi použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě.  

Facebook Sekce péče o dřeviny – ISA

Tematické okruhy našeho zájmu

  • znalost dřevin a jejich vlastností pro použití v zahradní a krajinářské tvorbě
  • standardizace technologických postupů při výsadbě a přesadbě (transferu) dřevin a následné péče o ně
  • uplatňování mimořádných postupů při péči o ohrožené a zvlášť cenné stromy
  • hodnocení dřevin podle kritérií významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu
  • iniciace a spolupráce při tvorbě a zavádění právních a technických norem pro obor zahradní a krajinářská tvorba dotýkajících se arboristiky
  • zpřístupňování technologických a bezpečnostních informací pro obor stromolezectví
  • snaha o odborný růst pracovníků činných v oboru, pracovníků firem zabývajících se zakládáním objektů zeleně a následné péče o ně, pracovníků městských a obecních úřadů, arboristů, pracovníků ústavů památkové péče, institucí zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí a pedagogů odborných škol.
  • rozvoj oborové i mezioborové spolupráce

Aktivity

Sekce pořádá mnoho atraktivních akcí, seminářů a workshopů, mezi kterými je nutno zmínit již tradiční národní arboristickou konferenci „Strom pro život – život pro strom“ pořádanou každý rok. Pořádané workshopy se dotýkají zejména řezu dřevin, bezpečnosti při práci v korunách stromů, technik stromolezení, kácení stromů ve ztížených podmínkách, chorob a škůdců dřevin, hodnocení stability stromů metodou SIA, provozní bezpečnost dřevin, péče o památné stromy aj. Sekce vydala řadu sborníků ze seminářů, za podpory sponzorů vydala plakáty k ochraně dřevin na staveništi, výsadbě stromů, řezu stromů a k péči o senescentní stromy. 

Členství v mezinárodních organizacích

Od 1. ledna 1998 je SPoD-ISA členem mezinárodní arboristické společnosti International Society of Arboriculture – ISA a jejím zástupcem v ČR. Sekce Péče o dřeviny je oficiálním pořadatelem Stromolezeckých závodů v ČR, které jsou uznány jako kvalifikační pro postup na další úrovně – evropskou a mezinárodní. 

SPoD-ISA je od roku 1998 také členem evropského arboristického koncilu European Arboriculture Council – EAC. V rámci tohoto členství je dozorčím orgánem nad certifikací „European Treeworker“, která je v ČR dostupná od roku 2001.

Více informací o ISA a EAC…

V případě zájmu o další informace o činnosti SPoD se obraťte na kancelář SZKT, nebo na některého z členů rady.

Slovníček pojmů:

Co je arboristika?

Arboristika neboli komplexní péče o stromy je dynamicky se rozvíjející 
oborzahradnictví, který se zabývá zejména stromy rostoucími mimo les. Tedy stromy v našich sídlech a krajině našeho nejbližšího okolí.

Arboristika se snaží o vytváření harmonického vztahu mezi lidmi jako nejinteligentnějšími bytostmi této planety a stromy – organizmy, které jsou na této planetě nevyšší a nejstarší. Na rozdíl od stromů, lidé stromy ke svému přežití potřebují a proto je zejména v našem zájmu obklopovat se zdravými a bezpečnými stromy, které přímo působí na naše fyzické ale i psychické zdraví. Pokud nebudeme žít mezi stromy nebudeme žít vůbec!

Kdo je arborista-stromolezec?

Arborista – stromolezec je odborník, který ošetřuje stromy ve veřejné zeleni se záměrem udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti. Navrhuje řešení ošetření na základě arboristických znalostí a zároveň bere v potaz zájmy ochrany přírody a životního prostředí a nařízení dotýkající sebezpečnosti práce.

Péče o stromy vyžaduje důkladné a vysoce kvalifikované vzdělání a odborné školení s obzvláštním zřetelem na bezpečnost práce; zahrnuje výsadbu, sledování a péči o stromy v širším slova smyslu.

Zajištění provozní bezpečnosti a kvalitního ošetření stromu: Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.