Autorizace České komory architektů

Podmínkou udělení autorizace je absolvování školy s uznaným vzděláním, minimálně dva roky praxe, složení zkoušky z legislativy a předložení portfolia. V současné době uznané vzdělání poskytuje pouze Mendlova zahradnická a lesnická univerzita, Zahradnická fakulta, obor Zahradní a krajinářská architektura.
Pokud zájemce o autorizaci absolvoval školu pouze s příbuzným vzděláním, je nutné navíc složit při autorizační zkoušce ještě zkoušku odbornou.

ČKA uděluje tyto autorizace:

(podle §4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb.) pro obor:

A.1 architektura, A.2 územní plánování a A.3 krajinářská architektura s  oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura“ nebo alternativně „Autorizovaný krajinářský architekt“
Pro samostatnou specializaci projektování územních systémů ekologické stability v rámci oboru krajinářská architektura uděluje autorizaci A.3.1 s oprávněním užívat označení „autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability“.