Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum je oprávněný vypracovávat v plném rozsahu autorizovaný krajinářský architekt. V omezeném rozsahu popisujícím stav dřeviny jej můžou vypracovávat také certifikovaný arborista.

Dřeviny představují u naprosté většiny objektů krajinářské architektury nejdůležitější vegetační prvky. Je tomu tak především pro jejich vzrůstnost, vytrvalost nadzemní části a dlouhověkost. Díky těmto vlastnostem zásadním způsobem určují stabilitu a autenticitu kompozice. Aby s nimi bylo možno koncepčně pracovat, je nutno předem znát jejich vlastnosti. Zjištění vybraných vlastností dřevin (dřevinných vegetačních prvků) je předmětem dendrologického průzkumu (DP).


DP představuje jeden z nejdůležitějších podkladů ve vztahu ke stávající vegetaci. Slouží jako základní podklad pro koncepci/přístup k využití stávajících dřevinných vegetačních prvků – takto se zcela zásadně podílí i na celkových přístupech/strategiích při rozvoji objektů krajinářské architektury. DP je v různé podrobnosti zpracování součástí konkrétních fází vypracování dokumentace stavby.

Důvody pro zpracování DP jsou určeny samotnou podstatou dřevin ve vazbě na typ objektu a konkrétní fázi vypracování dokumentace stavby:

  • stanovení využitelnosti stávajících dřevin pro kompozici objektu
  • zjištění či potvrzení rozhodujících historických souvislostí v proměnách kompozice
  • detailní seznámení projektanta s objektem, podmíněné jeho účastí či spoluúčastí na tomto hodnocení
  • vytvoření podkladů pro formulaci pěstebních opatření a plánování nákladů na režim péče v rámci managementu objektu
  • jako podklad pro kácení dřevin v rámci stavebních úprav na pozemku

Obvyklý obsah dendrologického průzkumu

Podrobnost a předmět hodnocení dřevin vždy posuzujeme podle účelu hodnocení, a přiměřenosti výsledků a nákladů vynaložených na toto hodnocení. Na základě posouzení účelu a širšího kontextu, v kterém dané hodnocení vzniká – především na konkrétní fázi vypracování dokumentace stavby se stanoví zadání dendrologického průzkumu.
Metodika průzkumu se opírá o získání strukturovaných údajů o dřevinách a respektuje logiku jejich členění do textové/databázové a výkresové části. Plnohodnotný dendrologický průzkum obsahuje níže uvedené skupiny zjišťovaných atributů.

  • Identifikační atributy: identifikují vegetační prvek (především: určení rodu, druhu, vnitrodruhové jednotky, identifikátor – označení vegetačního prvku totožné ve výkresové a textové části DP, lokalizace dřeviny.
  • Dendrometrické atributy: specifikují velikostní parametry vegetačního prvku (především: výška dřeviny, tloušťka kmene, šířka koruny.
  • Popisné atributy: specifikují vegetační prvek či souvislosti jeho existence (především: pěstební tvar, délku lineárních vegetačních prvků, výměru plošných vegetačních prvků, zápoj
  • Kvalitativní atributy: slouží především k odhadu stability a další perspektivy dřevinného vegetačního prvku (především: vývojové stadium jedince-fyziologické stáří, dendrologický potenciál, vitalita, zdravotní stav, stabilita

Návrh projektu péče o stromy, není-li ujednáno jinak, není součástí dendrologického průzkumu, ale je součástí návrhu pěstebních opatření pro jednotlivé stromy a jejich skupiny nebo komplexních projektů péče, obnovy, regenerace apod.