Kácení dřevin

Právní úprava ochrany dřevin je řešena zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením a péče o ně je povinností vlastníků. Zákon dále vymezuje jediný dovolený způsob ničení dřevin, kterým je kácení, a stanovuje pro něj podmínky.

Aktuálně lze zcela bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm. O povolení kácení nemusí žádat ani majitel ovocných dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí, konkrétně na druhu pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Do této kategorie spadají i dřeviny v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů.

Naopak ostatní dřeviny, tj. především vzrostlé dřeviny na jiných typech pozemků a vzrostlé neovocné dřeviny v zahradách, lze kácet pouze na základě vydaného rozhodnutí o povolení kácení, stejně jako souvislé keřové porosty o ploše větší než 40m2. O povolení pokácet takové dřeviny je zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody, kterým je obecní či městský úřad. Správní úkon není nijak zpoplatněn. Správní orgán má na rozhodnutí lhůtu 30 dnů.

V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března, období vegetačního klidu. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí a podle toho jsou také obsazena ptačí hnízda.

Kácení vícekmenných stromů

Dle platného Společné sdělení odboru legislativního a odboru ekologie krajiny a lesa ke způsobu měření obvodu vícekmenných stromů, které vyšlo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 4/2007 pod č. 1. je správný postup následující:

  • Změří se obvod jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm nad zemí. Není-li možno obvod změřit (například proto, že kmeny jsou srostlé), změří se jejich průměr.
  • Z takto naměřených hodnot se vypočítá poloměr jednotlivých kmenů a z něj následně plocha řezů v pomyslné rovině vedené ve výšce 130 cm nad zemí.
  • Sečtou se jednotlivé plochy řezů. Tímto výpočtem vznikne plocha řezu „náhradního kmene“.
  • Z této plochy řezu „náhradního kmene“ se vypočte obvod „náhradního kmene“.
  • Je-li obvod „náhradního kmene“ menší než 80 cm, povolení ke kácení není třeba.

Oceňování dřevin rostoucích mimo les

Internetová kalkulačka dle metodiky AOPK ČR slouží k výpočtu hodnoty dřevin, resp. ekologické újmy vzniklé kácením či poškozením dřevin a k následnému výpočtu kompenzačních opatření. Kalkulačka umožňuje oceňování jednotlivých stromů a jejich skupin a skupin keřů s možností uložení či tisku protokolu.

Certifikovaní arboristé v ČR

Pro kácení a ošetření dřevin doporučujeme spolupracovat s certifikovanými stromolezci. Certifikace ETW (Evropský stromolezec) zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že má praxi a kvalitní vzdělání a že se v oboru dále průběžně vzdělává. Certifikát ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les..