Stránka je ve výstavbě, na plném obsahu stále pracujeme. Děkujeme za pochopení. 🙂

Legislativa ke kácení dřevin:

Kácení dřevin rostoucích mimo les stanovuje § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění (dále jen „ZOPK“) a prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v pozdějším znění (dále jen „vyhláška“).

Povolení ke kácení dřevin se dle vyhlášky nevyžaduje:

(za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 ZOPK nebo stromořadí), dle ust. § 3 odst. vyhlášky:

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Kácení dřevin vyvolané stavebním záměrem, ve smyslu ust. § 8 odst. 6 zákona:

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Pro toto kácení platí stejné podmínky jako pro kácení v povolovacím režimu dle ust. § 8 odst. 1 zákona (parametry dřevin, stanovení náhradní výsadby, struktura a přílohy žádosti apod.).

Vhodné období pro kácení dřevin:

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (od 01. listopadu do 31. března).

Naučné plakáty SZKT pro správce městské zeleně:

Arboristické standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

Technické normy kategorie 8390 – Sadovnictví a krajinářství:

 • ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a definice
 • ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
 • ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
 • ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
 • ČSN DIN 18 035-2 Sportovní hřiště – Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch
 • ČSN DIN 18 035-4 Sportovní hřiště – Část 4: Trávníkové plochy
 • ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
 • ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
 • ! ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích !