Prostřednictvím Mezinárodní federace krajinářských architektů zastupujeme české krajinářské architekty v Evropě i ve světě.

Kdo jsme

ČAKA je dobrovolné profesní sdružení krajinářských architektů, které zastupuje prostřednictvím Mezinárodní federace krajinářských architektů (IFLA) v Evropě i ve světě. ČAKA je samostatnou sekcí nevládní organizace Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT).

Naše mise

ČAKA je mostem mezi krajinářskými architekty, dalšími profesemi a veřejností a zvyšuje povědomí o krajinářské architektuře jako profesi.

 • V souladu s Evropskou úmluvou o krajině poukazuje ČAKA na společenské, environmentální a ekonomické funkce a přínosy kvalitní krajiny.
 • ČAKA zvyšuje povědomí o krajinářské architektuře jako profesi. Díky svému komplexnímu pojetí, dovednostem v oblasti plánování a architektonického navrhování a znalostem z humanitních, technických a přírodovědných oborů přispívá k životaschopné funkční krajině včetně sídel.
 • Upozorňuje na nezastupitelnou roli krajinářské architektury při řešení současných výzev, jako jsou adaptace na klimatické změny, udržení zdraví a kvality života lidí, hospodaření s vodou, zmírňování ztráty biodiverzity a udržitelný rozvoj sídel.
 • ČAKA upozorňuje na nezastupitelnou roli krajinářské architektury jako zastřešující a klíčové profese pro plánování krajiny a pro návrhy krajinářských staveb s úspěšnou implementací modro-zelené infrastruktury.
 • ČAKA podporuje posun vnímání role krajinářského architekta jako vedoucího mezioborových projektů.
 • ČAKA tyto přístupy prosazuje směrem k veřejné správě, odborným školám a profesionálům z dalších oborů, k veřejnosti a občanským sdružením.
 • ČAKA podporuje členství v České komoře architektů jako podmínku výkonu profese a garanci její kvality.
 • ČAKA hájí zájmy svých členů prostřednictvím spolupráce s řadou subjektů: Českou komorou architektů, veřejnou správou, vzdělávacími institucemi a nevládními organizacemi.
 • ČAKA motivuje své členy ke zvyšování kvalifikace, profesionální a zodpovědné práci a řešení aktuálních výzev.
 • ČAKA shromažďuje a poskytuje informace o aktuálním dění a poskytuje odborné zázemí a podporu pro výkon profese.
 • ČAKA se podílí na činnosti IFLA a zprostředkovává profesní kontakty na mezinárodní úrovni.
 • ČAKA nabízí členství autorizovaným krajinářským architektům, ale i studentům a jiným dosud neautorizovaným osobám, kteří splňují podmínky pro členství, a pomáhá jim v profesním růstu. 

Naše vize

 • ČAKA je mluvčím oboru, pomocí dostupných médií účinně propaguje krajinářskou architekturu jako obor s komplexním přístupem ke krajině.
 • ČAKA hraje významnou roli v profesním vzdělávání, propojuje výzkum a vzdělávání s praxí. 
 • ČAKA je respektovaná nezávislá organizace, která hájí zájmy krajinářských architektů. Je důvěryhodným partnerem pro široké spektrum národních a zahraničních subjektů z nejrůznějších oblastí, podporuje mezioborovou spolupráci.
 • ČAKA je vyhledávanou platformou pro výměnu a získávání informací. ČAKA v úzké spolupráci s ČKA zlepšuje podmínky pro výkon profese. Přispívá k celkové profesionalizaci v oboru.

Spolupráce

Rada ČAKA

Jana Pyšková - profilová fotografie

členka správní rady, předsedkyně rady ČAKA

Ing. Jana Pyšková
Autorizovaná krajinářská architektka – předsedkyně rady ČAKA – členka správní rady SZKT
Eva Jeníková - profilová fotografie

členka rady ČAKA

Ing. et Mgr. Eva Jeníková
Autorizovaná krajinářská architektka – delegátka IFLA EU – členka rady ČAKA
Zuzana Štemberová - profilová fotografie

členka rady ČAKA

Ing. Zuzana Štemberová
Projektantka krajinářských úprav – Vedoucí ústavu Krajinářské architektury na FA ČVUT – členka rady ČAKA
Tomáš Sklenář - profilová fotografie

člen rady ČAKA

Ing. Tomáš Sklenář, DiS.
Autorizovaný krajinářský architekt, akademický pracovník – místopředseda rady ČAKA
Markéta Pešičková - profilová fotografie

členka rady ČAKA

Ing. Markéta Pešičková
Autorizovaná krajinářská architektka – členka rady ČAKA