Jednotné environmentální stanovisko – 12/2023

Zákon č. 148/2023 Sb. s účinností od 1.1.2024

Seminář   14. 12. 2023   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Objednat Jednotné environmentální stanovisko – 12/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Spoluautorka praktického komentáře k zákonu o JES a změnovému zákonu (vyjde v nakladatelství Wolters Kluwer na podzim 2023).

Budeme se zabývat tématy:

1. Vztah zákona o JES k novému stavebnímu zákonu a zákonu EIA
– pro které záměry se vydává JES (záměry podléhající povolení podle NSZ nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle z. EIA)

2.  Obsah a forma JES, správní úkony nezahrnované do JES
– správní úkony podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí, namísto nichž se vydává JES (integrační formule v „složkových“ zákonech)
– správní úkony nezahrnované do JES (např. společné rozhodnutí orgánu ochrany přírody v ZCHÚ, EVL, PO; nakládání s vodami; povolení provozu ZZO, integrované povolení)
– JES  jako závazné stanovisko podle § 149 správního řádu

3.  Výkon státní správy v oblasti vydávání JES
– příslušný orgán vydávající JES (MŽP, KÚ, ORP), správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu k vydání správního úkonu, namísto nějž se vydává JES, vztahy mezi nimi – možnost žádosti orgánu JES o vyjádření správního orgánu příslušného podle jiného právního předpisu
– postavení MZE jako ústředního orgánu státní správy podle lesního a vodního zákona
– kontrola dodržování podmínek JES, projednávání přestupků

4. Žádost o JES, její náležitosti, výzvy k odstranění vad žádosti, lhůty, JES jako součást koordinovaného závazného stanoviska podle NSZ, fikce, výjimky z fikce, náprava fikce nadřízeným dotčeným orgánem, přezkum JES
– právní úprava vztahující se na závazná stanoviska v zákonu o JES, příp. zákonu o EIA, novém stavebním zákonu, správním řádu

5. Náležitosti JES (závazná část, odůvodnění, podmínky pro povolení záměru), platnost JES, možnost změn

6. Předběžná konzultace žadatele o JES se správními orgány, zveřejňování JES

7. Stavební úřad a dotčené orgány
– postup stavebního úřadu v případě, že součástí žádosti není vyjádření nebo závazné stanovisko vyžadované stavebním zákonem nebo jiným právním předpisem
– součinnost orgánů veřejné správy podle § 18 NSZ, možnost stavebního úřadu vyžádat vyjádření dotčeného orgánu k námitkám účastníka řízení (§ 193 odst. 2 NSZ)

Program

 • 8:30

  Prezence účastníků

 • 9:00 - 12:00

  Dopolední část prezentace a krátkou přestávkou na občerstvení

  JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 12:00 - 13:00

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:00 - 15:30

  Odpolední část prezentace

  JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1. 12. 2023.

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Jednotné environmentální stanovisko – 12/2023 2024-04-18

Objednat

Člen SZKT

1550 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

775 Kč

Nečlen SZKT

2400 Kč

Nečlen SZKT - student

1200 Kč
Pro koho je akce určena
 • Úředníky státní správy a samosprávy
 • Správce zeleně
 • Arboristy
 • Projektanty
Místo konání

Sál SZKT, Plzeňská 247, Smíchov, Praha 5