Ve volném překladu zní název této mezinárodní soutěže Evropská kvetoucí sídla a vyhlašuje ji organizace „Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage“ (AEFP), což je nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Projekt je znám již od roku 1975; iniciovaly ji dvě květinové velmoci – Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl tedy kladen na květiny, květinovou výzdobu měst a obcí, a pořádek a čistotu v sídlech.Postupem doby se kampaň soutěže postupně rozšiřovala o propagaci zajištění a rozvoje příznivého životního prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný život společenský, kulturní a ekonomický a to při širokém zapojení veřejnosti. Do soutěže se přidávaly i další evropské země, v současnosti je zapojeno 12 evropských zemí (včetně České republiky), z nichž každá vysílá po jednom ze svých zástupců za obec a město; kritéria soutěže se postupně rozšířila zvlášť pro hodnocení obcí a zvlášť pro hodnocení měst.
Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v ČR od samého počátku české účasti, tedy od roku 2002 je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

Co je cílem soutěže? Prostřednictvím této každoroční soutěže jsou povzbuzováni představitelé obcí, zástupci soukromých firem i jednotliví občané ke spolupráci na zlepšování kvality života v sídlech a to zejména s využitím širokého spektra funkčních typů ploch zeleně – od sezónních i trvalých výsadeb květin a keřů přes městské parky a zahrady a uliční stromořadí až k rekreačním plochám a sportovištím, k vytváření podmínek pro šetrný turistický ruch a rozvoje ohleduplného k životnímu prostředí. Soutěž zdůrazňuje úlohu zahradní a krajinářské tvorby, turismu a péče o životní prostředí sídel pro jejich sociální a kulturní rozvoj a kvalitu života v nich.

Kritéria hodnocení je možné stáhnout zde.

Soutěž propaguje zejména následující principy komunální politiky:

• Posílení vědomí odpovědnosti volených zástupců i dalších za ohleduplnost vůči urbánní i volné krajině a za uplatňování environmentálního/ekologického přístupu
• Plánovitý přístup ke zlepšování kvality života obyvatel měst a vesnic
• Motivování lidí, aby se stali aktivními účastníky procesu zlepšování prostředí
• Šíření povědomí a vzdělávací iniciativy, které zvyšují respekt k aktivitám zajišťujícím kvalitu života
• Aktivní role ve vzdělávání dětí i dospělých, poskytování náležitých informací, zajištění toku informací
• Důležitost dobře strukturované komunikační politiky pro zajištění těchto cílů
Hodnocení účastníků soutěže (obcí a měst) provádí mezinárodní porota složená ze zástupců všech účastnických zemí na základě jednotných kritérií, zpravidla v letním období. Pro hodnocení sídel porota má vyhrazen jeden den – pro vybrané město i obec samostatně a musí posoudit míru naplnění daných kritérií. V závěrečné fázi jsou všechny sídla na základě získaných poznatků vyhodnocena a zařazena do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Porota může udělit i mimořádné ocenění.
Entente Florale Europe v České republice – účast českých vesnic a měst v soutěži:

Nominace do kategorie vesnic:

Držiteli Zelené stuhy ČR je prostřednictvím SZKT nabídnuta nominace následujícího ročníku Entente Florale Europe. Reprezentuje nás tedy obec, která příkladným způsobem pečuje o veřejná prostranství s využitím zeleně, v níž se projevuje také osobní iniciativa občanů.

 Co účast v soutěži sídlům přináší?

• Možnost vidět své město/vesnici cizíma očima
• uvědomit si hodnoty, které doposud mohly zůstat nepovšimnuty, a využít je pro rozvoj turistického ruchu
• věnovat pozornost různým typům krajinné i sídelní zeleně od nejintenzivnějších k extenzívním
• uvědomit si důležitost odpovědnosti každého jednotlivce za péči o prostředí, v němž žije, a důležitost spolupráce radnice s občany
• uvědomit si rezervy v oblasti kvality života
• přehodnotit význam sídelní zeleně a zkvalitnit péči o ni
• možnost přitáhnout pozornost návštěvníků a pomoci tak rozvoji pracovních příležitostí v turistickém ruchu.

Kontakt na stránky zahraničního organizátora AEFP: www.entente-florale.eu