Jak se stát členem?

Jste-li profesně spojen s oborem zahradní a krajinářské tvorby a chcete se zapojit do aktivit SZKT nebo je podpořit, staňte se jejím členem! Váš členský příspěvek pomůže vydávat časopis Zahrada-Park-Krajina, přispěje na činnost SZKT a pomůže tak realizovat její záměry a projekty.

Členem se stanete po vyplnění a zaslání správně vyplněné přihlášky a zaplacení příslušného, členského poplatku dle druhu členství. (Viz tabulky níže). Dle platných stanov SZKT, z.s. je členství na kalendářní rok (tj. od 1.1. do 31.12.).

Členské poplatky podléhají 0% daňovému zatížení.

Proč se stát členem, výhody členského poplatku

Řádné, mimořádné a studentské členství:

 • Výrazně snížené vstupné na akce SZKT a na dohodnutých akcích jiných pořadatelů (až 30% zvýhodněné vložné). Právnická osoba může uplatnit slevu na akci na jakéhokoliv svého člena – výhody jsou již přenosné, limitované pouze evidovaným počtem členů – ne tedy vázané pouze na konkrétní jméno.
 • Odběr časopisu Zahrada-Park-Krajina v rámci výhod dané kategorie 4 x ročně (právnická osoba odběr časopisu po dvou kusech a na každého v pořadí čtvrtého člena další časopis bezplatně).
 • Pravidelná informovanost o akcích SZKT i o akcích jiných pořadatelů, kde je SZKT partnerem.
 • Zvýhodněný nákup publikací v internetovém obchodě SZKT (10% zvýhodněný nákup).
 • Zvýhodněná inzerce v časopise ZPK (10% zvýhodněná cena)
 • Zvýhodněný propagační balíček na akcích SZKT (5% výhoda k balíčkovým cenám)
 • Možnost bezplatné odborné konzultace v rámci SZKT
 • Tyto výhody platí i pro členy kategorií ČAKA, SPoD-ISA, Správa zeleně

Kategorie členství ve Společnosti a jeho výše:

V SZKT si můžete vybrat z následujících čtyř kategorií členství. Členství SZKT je základem všech uvedených kategorií. To znamená, že ať už si vyberete jakoukoliv kategorii, všechny jsou součástí SZKT a vy tak vždy budete členem SZKT a budete moci požívat členské výhody základního členství. Člen společnosti může využít jedné kategorie, ale klidně i více kategorií např. v případě, že by požadoval členství ve více sekcích.

Základní kategorie Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

Čestný člen SZKT má členský poplatek 0 Kč. Pokud je čestný člen členem ISA či IFLA, platí pro něj výše členství dle příslušné kategorie

Kategorie členstvíČlenský poplatek
Řádný členský příspěvek – fyzická osoba1 950 Kč
Řádný členský příspěvek– právnická osoba (PO) 1)3 500 Kč za členství PO (obsahuje 2 osoby-zaměstnance)
500 Kč za třetí osobu a každou další osobu-zaměstnance, pro kterou PO požaduje výhody členství 2)
Mimořádný člen (rodičovská dovolená, důchod, doktorandské studium)900 Kč
Student (denní studium 18-26 let) 3)500 Kč 
Čestný člen 4)bezplatné – schvaluje valná hromada SZKT

1) Členství právnické osoby je možné pouze v této kategorii
2) Celková cena této kategorie je individuální dle počtu přihlášených členů

3) K přihlášce zašlete platné potvrzení o studiu (denní studium 18-26 let)

4) Čestným členem může být fyzická osoba, která se významě zasloužila o rozvoj oboru zahradní a krajinářská tvorba a o rozvoj organizace SZKT. Na návrh správní rady schvaluje valná hromada. Podnět může dát kdokoliv. 

Kategorie Sekce péče o dřeviny – ISA (SPoD-ISA)

Členství je odvozeno dle aktuálně platného členství v zahraniční organizaci ISA (International Society of Arboriculture). Případná změna je obratem promítnuta do členství ve Společnosti.

Kategorie členstvíČlenský poplatek
Plné členství s periodiky1)3 850 Kč
Plné členství bez periodik 2)2 850 Kč
Student 3)1 100 Kč 

1) Periodika (magazín Arborist News – tištěný) jsou v anglickém jazyce a jsou zasílány přímo organizací International Society of Arboriculture. V této kategorii může člen volit a být volen do orgánů ISA – International Society of Arboricultural) – v dalších kategoriích toto možné není. Český časopis Zahrada-Park-Krajina v této kategorii zasílán je.

2) Zde je myšleno bez tištěného časopisu Arborist News (viz bod výše). On-line přístup k prohlížení časopisu Arborist News obdrží člen přímo od International Society of Arboricultural – ISA. Český časopis Zahrada-Park-Krajina v této kategorii zasílán je.

3) K přihlášce zašlete platné potvrzení o studiu (denní studium 18-26 let). On-line přístup k prohlížení časopisu Arborist News obdrží člen přímo od International Society of Arboricultural – ISA. Český časopis Zahrada-Park-Krajina v této kategorii zasílán je.

Kategorie sekce „Česká asociace pro krajinářskou architekturu“ (ČAKA)

Členství je odvozeno dle aktuálně platného členství v zahraniční organizaci IFLA (International Federation of Landscape Architects). Případná změna je obratem promítnuta do členství ve Společnosti.

Kategorie členstvíČlenský poplatekVolební právoMůže být volen do rady sekceMůže být předsedou sekceMůže být delegátem v IFLA Europe
Řádný člen s autorizací A3 1)2 250 Kč++++
Řádný člen bez autorizace A3 2)2 250 Kč+++
Mimořádný člen s autorizací A3 3)1200 Kč++++
Mimořádný člen bez autorizace A3 4)1 200 Kč+++
Člen student 5)800 Kč+
Člen čekatel 6)2 250 Kč+

Podrobnosti ke struktuře členství v sekci ČAKA

1) Řádný člen s autorizací (vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA A3 )     

2) Řádný člen bez autorizace – splňuje podmínky pro vzdělání dle IFLA (ukončené vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA + 3 roky praxe po magisterském, 5 let praxe po bakalářském vzdělání)

3), 4) Mimořádný – mateřská/rodičovská dovolená, důchodci, doktorand 

 5) Student oboru krajinářská architektura do 26 let  

6) Člen čekatel – absolvent studia krajinářské architektury (ukončené vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA zatím bez praxe po ukončení studia takto: 3 roky praxe po magisterském, 5 let praxe po bakalářském vzdělání)

Rada sekce

Rada sekce musí být složená ze členů autorizovaných A3. Radu je možné doplnit o členy neautorizované A3 avšak v poměru ne menším než 2:1 ve prospěch autorizovaných A3.

Členem sekce se z rozhodnutí shromáždění členů sekce může stát osoba, který nesplňuje podmínky pro členství, ale je pro obor krajinářská architektura mimořádně významný. (Na návrh rady sekce a po odsouhlasení shromáždění členů.)

Zájemci o členství dokládají (dle druhu členství) 

1) Autorizační osvědčení  

2) Doklad o dosaženém vzdělání (kopie vysokoškolského diplomu apod.) 

2) Doklad o dosažené praxi (podepsané čestné prohlášení, že praxi splnil/a; praxe zde nemusí být vykonávána pod vedením autorizovaného architekta)

3), 4), 5) Doklad o nároku na mimořádné členství (potvrzení o přiznání důchodu, mateřské nebo rodičovské dovolené nebo potvrzení o studiu)

5) Doklad o nároku na studentské členství (potvrzení o studiu) 

* Poplatek do IFLA je odváděn za všechny typy členství dle pravidel IFLA (v současnosti cca 300 Kč dle kurzu). 

Kategorie sekce „Správa zeleně“

Členem Sekce správa zeleně se může stát kterýkoliv člen SZKT. Členství v Sekci Správa zeleně není zvlášť zpoplatněno. Zájemci o členství v této sekci, kteří nejsou členy SZKT se musí nejprve přihlásit za člena Společnosti (v přihlášce zaškrtněte vybranou kategorii členství SZKT + Členství v sekci Správa zeleně).

V rámci jakéhokoliv druhu členství vítáme aktivní spolupráci v oblastech:

 • Aktivní účast v radách Společnosti
 • Přednášející ve svém oboru (semináře, konference, exkurze)
 • Dobrovolník (pomoc při pořádání akcí)
 • Náměty, články, inspirace (časopis, webové stránky, bulletin SZKT Aktuálně!)
 • Programy pro obce (města, vesnice)
 • Pracovní tým SZKT v rámci soutěže Vesnice roku (např. hodnotitelé atd.)
 • Tvorba enviromentálních materiálů a pomůcek

Kdo jsou naši členové?

V současnosti má SZKT asi 600 přispívajících členů. Jsou mezi nimi krajinářští architekti, pracovníci obecních úřadů, zabývající se správou městské zeleně, arboristé, pracovníci obecních a státních orgánů a institucí zaměřených na ochranu přírody a krajiny, památkovou péči o historické objekty a území, rozvoj sídel a krajiny apod., vedoucí i řadoví pracovníci komunálních podniků i soukromých firem vykonávajících realizace i každodenní péči o zeleň v sídlech i v krajině, podnikatelé v oboru, učitelé odborných středních, vyšších i vysokých škol a univerzit a samozřejmě studenti a posluchači těchto škol.Jsou to lidé, kteří se profesionálně zabývají tvorbou a péčí o zeleň v sídlech i krajině, a to na jakékoliv úrovni a v kterékoliv oblasti oboru zahradní a krajinářská tvorba. Slovo „profesionálně“ přitom chápeme  jako „s odbornou péčí„. 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) je základní organizací v jejímž rámci fungují tři sekce sdružující členy dle užších odborných zájmů: Sekce péče o dřeviny – ISA (SPoD-ISA), Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA), Sekce Správa zeleně.