Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les – 2/2019

Seminář   7.2.2019   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D.

Objednat Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les – 2/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor)

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les  včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018 a prvních zkušeností z aplikační praxe, připravovaná novela vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Program

Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa (lesních porostů), ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami – odlišné principy, prameny, vztahy; veřejnoprávní předpisy a občanský zákoník, právní (ne)závaznost technických norem, obecně závazné vyhlášky obcí k ochraně dřevin a jiné zeleně

Dřeviny z pohledu občanského práva, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu mimolesního, lesního, odpovědnost vlastníků lesa a odpovědnost vlastníků nemovitostí ohrožených z lesa; judikatura ke starému občanskému zákoníku, názory a judikatura k současnému občanskému zákoníku

Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, připravovaná novela vyhlášky: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka; metodické materiály MŽP

Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému), judikáty k pokutám za poškození dřevin včetně poškození zanedbáním péče

Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin, dřeviny na stavbě, silniční vegetace v průjezdních úsecích pozemních komunikací

Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny; omezení výsadby z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů (výsadba trvalých porostů v ochranných pásmech podzemních vedení, v silničních ochranných pásmech), příp. technických norem a § 1017 občanského zákoníku

Povolování kácení pro účely stavebních záměrů, nový § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., změna § 70 odst. 3 tohoto zákona, jednání s žadatelem, kontrola a vymáhání zavázaných stanovisek orgánů ochrany přírody ke kácení a uložení NV

Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení, kácení na předchozí písemné oznámení, kácení v krajní nouzi

Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin

Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les, problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí; otázka odpovědnosti úředníka (zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 385/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Účast veřejnosti, práva ekologických spolků (změna § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinná od 1. 1. 2018), občanů a obcí

Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les, omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu, určení deliktně odpovědného subjektu („zadavatel – zhotovitel“) ve světle judikatury a nového přestupkového zákona č. 250/2016 Sb.

Zásahy do dřevin z pohledu jiných veřejnoprávních právních předpisů (vodní zákon a energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o státní památkové péči)

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 28.1.2019. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, nebo emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les – 2/2019 2020-01-27

Objednat

Člen SZKT

1190 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

560 Kč

Nečlen SZKT

1800 Kč

Nečlen SZKT - student

900 Kč
Pro koho je akce určena
  • Krajinářští architekti a projektanti
  • odborní pracovníci státní správy a samosprávy
  • správci zeleně,
  • majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem
  • zájemci o autorizaci A.3
  • technický dozor investora
  • zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant
  • učitelé odborného školství, studenti odborných škol
  • Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče a majitelé stromů
Místo konání

Dům odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3