Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1.1. 2018 – 1/2018

Seminář   9.1.2018 (9:00 - 15:00)   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Objednat Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1.1. 2018 – 1/2018

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 veducí právního odboru ředitelství České insepkce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor)

Program

 • Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa (lesních porostů), ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami – odlišné principy, prameny, vztahy; veřejnoprávní předpisy a občanský zákoník, právní (ne)závaznost technických norem, obecně závazné vyhlášky obcí k ochraně dřevin a jiné zeleně
 • Dřeviny z pohledu občanského práva, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu mimolesního, lesního, odpovědnost vlastníků lesa a odpovědnost vlastníků nemovitostí ohrožených z lesa; judikatura ke starému občanskému zákoníku, názory a první judikatuta k současnému občanskému zákoníku
 • Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, metodické materiály MŽP
 • Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému), judikáty k pokutám za poškození dřevin
 • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin, silniční vegetace v průjezdních úsecích pozemních komunikací
 • Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny; omezení výsadby z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů (výsadba trvalých porostů v ochranných pásmech podzemních vedenív silničních ochranných pásmech), příp. technických norem a § 1017 občanského zákoníku
 • Povolování kácení pro účely stavebních záměrů, nový § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., změna § 70 odst. 3 tohoto zákona, kontrola a vymáhání zavázaných stanovisek orgánů ochrany přírody ke kácení a uložení NV
 • Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení, kácení na předchozí písemné oznámení, kácení v krajní nouzi
 • Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
 • Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les, problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředíotázka odpovědnosti úředníka (zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 385/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Účast veřejnosti, práva ekologických spolků (změna § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinná od 1.1. 2018), občanů a obcí
 • Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les, omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
 • Zásahy do dřevin z pohledu jiných veřejnoprávních právních předpisů (vodní zákon a energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o státní památkové péči)

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 22.12.2018. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1.1. 2018 – 1/2018 2020-01-22