Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů – webinář – 11/2021

Akreditovaný webinář

Webinář   3. 11. 2021, 8:30 - 12:30   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Objednat Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů – webinář – 11/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, spoluautorka publikace Jelínková, J., Tuháček, M.: Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce. GRADA Publishing, a.s., 2016, 2. aktualizované vydání, GRADA Publishing, a.s., 2018

Druhá část dvoudílného webináře – oba díly tvoří celek a navazují na sebe! První díl byl odvysílán 13.10.2021. Druhý díl bude odvysílán 3.11. 2021.

Hlavní okruhy:

Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, povinnost péče o dřeviny

Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby

Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení

Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin, kompetence, účast veřejnosti, prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les

Dřeviny z pohledu dalších právních předpisů

Partneři akce

Program

Středa 13. 10. 2021    1/2

Časový harmonogram:

8:30 –  9:30       Prezentace  I. část
9:30 –  9:45       přestávka
9:45 – 10:45       Prezentace  II. část
10:45 – 11:00     přestávka
11:00 – 12:00     Prezentace  III. část
12:00 – 12:30     Konzultace, chat s lektorem

1. Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; Metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 4/2021), další metodické materiály MŽP

2. Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017) a novela § 10 zákona o drahách účinná od 15. 1. 2020, změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018)

Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky OOP ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu zavedená od 1.1.2021 novelou stavebního zákona (zákon č. 403/2020 Sb.) ve vztahu k ZS OOP ke kácení

3. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. – novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka (účely vyvlastnění), ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny

Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce

4. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením

Kdy se o nedovolené zásahy nejedná (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj., přesazování a jiné nestandardní zásahy do dřevin z pohledu práva

5. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin

„Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; vztah k občanskoprávní odpovědnosti za škodu a trestněprávní odpovědnosti


Středa 3. 11. 2021    2/2

Časový harmonogram:

8:30 –  9:30       Prezentace  I. část
9:30 –  9:45       přestávka
9:45 – 10:45       Prezentace  II. část
10:45 – 11:00     přestávka
11:00 – 12:00     Prezentace  III. část
12:00 – 12:30     Konzultace, chat s lektorem

6. Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny

Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. a správního řádu, zejména vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a správní uvážení o závažných důvod pro povolení kácení

7. Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení

Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi

8. Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin, kácení dřevin a dotčení dalších zájmů chráněných ZOPK (VKP, krajinný ráz, ZCHD, ptáci apod.)

9. Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les

Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí

10. Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí

Zejména práva spolků podle § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb.

11. Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les

Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu

12. Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku

vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva („nový“ občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup cca 5 dní před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Cena je za oba díly webináře.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí. Je tedy možné se přihlásit i po termínu odvysílání prvního dílu (13.10.2021) – tento první díl vám bude poskytnut ke zhlédnutí na chráněném uložišti.

POZOR – Úředníci, kteří budou požadovat potvrzení o absolvonání webináře podle zákona, musí být přítomni přímo v čas vysílání na oba díly webináře, aby jim potvrzení mohlo být vystaveno!

Termín přihlášení: do úterý 12. 10. 2021 do 10:00 hodin pro 1. část a úterý 2. 11. 2021 pro 2. část.

150 150 Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů – webinář – 11/2021 2023-02-13
Pro koho je akce určena
  • Úředníky územních samosprávných celků - zejména pro úředníky dle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
  • Správce zeleně
  • Zaměstnance odborných firem
  • Arboristy ...
Číslo akreditace:

AK/PV-613/2021

Místo konání

ON-LINE, Aplikace ZOOM