Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. II. část

Webinář   14. 1. 2021, 8:30 - 11:15   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Objednat Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. II. část

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, spoluautorka publikace Jelínková, J., Tuháček, M.: Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce. GRADA Publishing, a.s., 2016, 2. aktualizované vydání, GRADA Publishing, a.s., 2018

Druhá část dvoudílného webináře – obě části na sebe navazují!

Hlavními body kterým se program bude věnovat: náhradní výsadba, jiné režimy kácení – výjimky, památné stromy, výkon státní správy v ochraně dřevin, účast veřejnosti, ostatní zákony ve vztahu k ochraně dřevin.

Partneři akce

Baobab - péče o zeleň

Program

  1. Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny

Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. a správního řádu, zejména vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a správní uvážení o závažných důvod pro povolení kácení

  1. Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení

Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi

  1. Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin, kácení dřevin a dotčení dalších zájmů chráněných ZOPK (VKP, krajinný ráz, ZCHD, ptáci apod.)
  2. Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les

Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí

  1. Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí

Zejména práva spolků podle § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb.

  1. Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les

Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu

  1. Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku

vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva („nový“ občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)

Časový harmonogram:

8:30 – 9:15 – Prezentace – I. část
9:15 – 9:30 – Přestávka
9:30 – 10:15 – Prezentace – II. část
10:15 – 10:30 – Přestávka
10:30 – 11:15 – Konzultace, chat s lektorem

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do středy 13. 1. 2021 do 10:00 hodin.

150 150 Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. II. část 2022-02-09
Pro koho je akce určena
  • Arboristy
  • Správce zeleně
  • Zaměstnance odborných firem ...