Znalecká činnost ve správních řízeních ochrany přírody – 3/2024

Akreditovaný seminář   7. 3. 2024   Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D. a Ing. Samuel Burian

Objednat Znalecká činnost ve správních řízeních ochrany přírody – 3/2024

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D. – Lektorka se věnuje znalecké činnosti od března 1990, kdy působila až do února 2019 jako vedoucí oddělení znalců a tlumočníků na Krajském soudu v Praze, byla součástí týmu, který se v rámci přípravy nové právní úpravy znalecké činnosti podílel na připomínkovém řízení. V rámci disertační práce řešila problematiku celoživotního vzdělávání znalců. V současné době je externím lektorem VŠE a ČZÚ, kde přednáší znaleckou problematiku jak ve specializačních kurzech pro znalce, tak i v rámci bakalářského studijního programu, kdy její výukový blok je ukončen zápočtem. | Ing. Samuel Burian – Absolvent oboru zahradní a krajinářská tvorba na Vysoké škole zemědělské v Brně (1974) a postgraduálního studia tvorby a ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově (1978). Autorizovaný krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů). Svou profesní kariéru zahájil správou městských parků a lesů v lázních Poděbrady odkud později přešel do výzkumného ústavu v Průhonicích. Začátkem 90. let působil jako ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, později vedl pražský ateliér firmy Löw & spol., nyní se jako OSVČ zabývá převážně jen znaleckou a posudkovou činností.

Po řadě desetiletí přišla v roce 2021 s platností zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech“), doslova revoluce ve znalecké činnosti. Změna se týká prakticky všech do té doby dlouhodobě zajetých mechanismů. Ani tři roky od začátku účinnosti zákona se však mnoho dotčených úředníků stále neorientuje v nově nastavených pravidlech fungování znalců. Cílem programu je seznámit účastníky s aktuální problematikou znalecké činnosti a její fungování dle nového zákona. Pomůže se zorientovat kde a jak vyhledat znalce pro příslušný obor, odvětví a specializaci, jak fungují znalci jako fyzické osoby, znalecké kanceláře a znalecké ústavy, jak posudek znalci správně zadat, jak reagovat na jeho požadavek o souhlas s přibráním konzultanta, jak posudek správně vyúčtovat, jak se orientovat v nové struktuře posudku a také v jaké podobě lze znalecký posudek odevzdat. Teoretické poznatky kurzu budou doplněny o příklady ze současné znalecké praxe prezentované zkušenými znalci z oboru ochrana přírody. Během jednotlivých vzdělávacích předmětů programu budou řešeny modelové případy týkající se této problematiky a bude i prostor k diskusi nad jednotlivými tématy.

1. blok: Co by měl zadavatel vědět o znalcích a znaleckých posudcích – legislativní rámec znaleckých posudků, jejich zadávání a náležitosti, odpovědnosti i limity znalců.
Legislativní základy znalecké činnosti pro zadavatele posudku.
Formální, obsahová i věcná správnost znaleckého posudku, včetně jeho zadání, vyúčtování a evidence.

2. blok: Znalecké zkoumání – praktické příklady postupů znalců při zpracování znaleckých posudků a jejich komunikace se zadavateli posudků.
Efektivní formulace odborných otázek, postupy a limity znalců při znaleckém zkoumání.

3. blok: Diskuse nad probranými tématy a konkrétními případy.
Prostor pro kladení a zodpovězení konkrétních otázek účastníků a jejich zodpovězení lektory .

PŘIHLÁŠKA

Kategorie cen vložného:
U státem akreditovaného vzdělávání je fakturovaná částka osvobozena od DPH (dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH). Uvedené částky jsou konečné.

Člen SZKT: 2 000 Kč
Člen SZKT mimořádný a student: 1 000 Kč
Nečlen SZKT: 2 600 Kč
Nečlen SZKT – student: 1 300 Kč

Program

 • 8:30

  Prezence účastníků

 • 9:00 - 10:30

  Blok I. | Co by měl zadavatel vědět o znalcích a znaleckých posudcích - legislativní rámec znaleckých posudků, jejich zadávání a náležitosti, odpovědnosti i limity znalců

  Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

 • 10:30 - 10:50

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 10:50 - 12:20

  Formální, obsahová i věcná správnost znaleckého posudku, včetně jeho zadání, vyúčtování a evidence

  Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

 • 12:20 - 13:20

  Přestávka na oběd

 • 13:20 - 14:50

  Blok II. | Znalecké zkoumání - praktické příklady postupů znalců při zpracování znaleckých posudků a jejich komunikace se zadavateli posudků

  Ing. Samuel Burian

 • 14:50 - 15:35

  Blok III. | Diskuse nad probranými tématy a konkrétními případy

  Ing. Samuel Burian

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 25. 2. 202 pod odkazem PŘIHLÁŠKA.

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte na základě námi vystavené faktury, kterou odešleme na e-mail uvedený v přihlášce.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Znalecká činnost ve správních řízeních ochrany přírody – 3/2024 2024-01-31
Pro koho je akce určena
 • Cílovou skupinou navrhovaného programu jsou úředníci územních samosprávných celků podle § 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
 • Vedoucí zaměstnanci těchto odborů a jejich příslušných oddělení.
 • Všichni, kdo se chtějí dobře orientovat v dané problematice.
Číslo akreditace:

AK/PV-59/2024

Místo konání

Dům Nadace ABF, Václavské náměstí 833, Praha 1

Odebírejte newsletter a nezmeškejte žádnou novinku