Hledané příklady :

  1. Místa, kde dochází k přeměně nepropustného, nadbytečně zpevněného povrchu na plochu propustnou, s doplněním vegetačních prvků
  2. Projekty kde došlo úpravou dopravního řešení, nebo  uspořádání sítí technického vybavení k úpravě jež podporuje funkce modrozelené infrastruktury (MZI) – podporu vsaku srážkové vody a větší podíl plošných vegetačních prvků nebo stromů oproti předchozímu stavu.
  3. Dobrý příklad řešení MZI nebo  HDV od drobných projektů až po komplexní opatření na daném místě ne kterém lze dokumentovat změnu tradičních přístupů nebo pochopení důležitosti MZI
  4. Hledáme příběhy kolegů kteří by byli ochotni sdělit jak klimatická změna a požadavky na aplikaci MZI mění způsob jejich práce. Hledáme kolegy ze všech dotčených oborů stavebnictví a architektury.

Obecně hledáme jakýkoliv příklad HDV, který se Vám líbí. Většinou bývá pro diváka atraktivní, když může vidět stav před změnou, průběh změny a její výsledek. Budeme povděčni za fotografii současného stavu, případně současného stavu v porovnání se stavem očekávaným nebo se stavem před změnou.

Detailněji jaké příklady do dokumentu hledáme

A)Příklad kde se bude v tomto roce uskutečňovat  stranová přeložka technické sítě nebo její uložení do kolektorů či kabelovodů  což umožní výsadbu stromů.

B) Příklad plochy , kde se již uvažuje, provádí nebo již provedla  přeměna zpevněné plochy v plochu zelenou.

C) Příklad zbytečně nepropustné plochy ve městě, která by mohla být přeměněná v plochu zelenou. ( může se jednat o plochy různých tvarů a velikostí, ale i zbytečně široké silnice, chodníky, cyklistické stezky apod.

D) Příklad řešení HDV na základě změny myšlení, změny tradičních postupů jako  výsledek uplatnění standardů, studií, komunikace, kvalitního zadání investice, pochopení významu MZI.

E) Příklad dohody mezi soukromým vlastníkem a správcem veřejného prostoru jež vede k využití srážkových vod na veřejném prostranství.

F) Příklad změny konvenčního odvodnění za systém HDV ovlivněný veřejností.

G) Příklad regenerace trávníku za účelem zvýšení schopnosti jeho vsaku. Příklad plochy sešlapaného, uježděného trávníku, ze kterého srážková voda odtéká jako z nepropustného povrchu.

H) Příklad užitečného technického řešení, které napomáhá k odpojování srážkové vody od kanalizace, nebo ke zpomalení jejího odtoku ( zelené střechy, „ trychtýře „ na střechách, filtry,  akumulační či retenční nádrže ..)

CH) Příklad citlivé práce v kořenovém systému stromů s cílem jejich ochrany a zlepšení jejich stanovištních podmínek.

I) Příklad sázení stromu do kombinovaného prvku HDV (podzemní rýha).

J) Příklad modelování terénu v okolí stromu za účelem jeho lepšího zásobení srážkovou vodou.

K) Příklad dobré ekonomické návratnosti uskutečněného nebo chystaného opatření.

V novém dokumentu veřejnosti ukážeme, že sledování cesty dešťové vody městem může být zajímavé. Sdělíme, že známe způsoby jak hospodařit s dešťovou vodou ve městě za účelem ochrany před povodněmi a suchem, za účelem zlepšení kvality vody v řekách, pro zlepšení mikroklimatu a kvality  života ve městě vůbec. Nepomineme ekonomiku uskutečněných opatření spojených se zlepšením s HDV. Doložíme, že zlepšení hospodaření s  dešťovou vody je možné i v prostředí člověku dobře známém, například  v okolí jejich domu. Odpovíme na otázky  co by měl o cestě srážkové vody vědět, na co by se měl umět zeptat. Představíme příklad zapojení veřejnosti do řešení hospodaření s dešťovou vodou.

Za doporučení příkladů o hospodaření s dešťovou vodou děkujeme

Zpět