Časopis Zahrada Park Krajina vydává Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu nepřetržitě od roku 1991. V současné době vychází 4x ročně. Redakční radu tvoří členové Společnosti, kteří tuto činnost vykonávají vedle svého hlavního zaměstnání.

Jednotlivá čísla se zaměřují na různá konkrétní témata, pokrývající široké spektrum oborů.  Redakce v nich soustřeďuje články zabývající se soudobými trendy reagujícími na vývoj společnosti a klimatické změny, ale i dějinami zahradního umění, odborným vzděláváním, přesahy do souvisejících oblastí lidské činnosti, krajinou venkova i měst, významnými skupinami rostlin a jejich použitím. Čtenáře uvádí do tématu rozhovor se známou osobností, působící v daném oboru.

Kromě hlavního tématického bloku obsahuje každé číslo také pravidelné rubriky. Na úvodních stránkách přináší časopis krátké zprávy o vydávaných publikacích, pořádaných výstavách či soutěžích a dalších aktuálních událostech. Zahraniční díla a krajinářské cestopisy představuje rubrika Ze světa, památným parkům či významným osobnostem je věnována rubrika Historie. Stálé zastoupení má tématika z oborů arboristiky, správy zeleně a krajinářské architektury.

Cílem časopisu je podílet se na prohlubování odborných znalostí čtenářů nejen z řad členů Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Prostřednictvím zvyšování celkového přehledu zároveň také napomáhat k navazování mezioborové spolupráce.