Zelená stuha je jako ocenění udělena obcím, které jsou mimořádným příkladem v oblasti životního prostředí, zeleně veřejných prostranství i tvorba a péče o přírodní prvky v krajině. Je oceněním za úsilí obce a jejich občanů o zlepšení životního prostředí ve venkovském prostoru České republiky.

Soutěž probíhá ve 2 úrovních:

Krajská

Zelená stuha se hodnotí a uděluje jako jedno z ocenění v rámci soutěže Vesnice roku. V každém ze 13 krajů je jedna obec oceněna titulem Zelená stuha příslušného kraje.

Celostátní

Třináct krajských vítězů zelené stuhy krajů je nominováno do celostátní soutěže Zelená stuha ČR. Zde je vybrána nejlepší z nejlepších: obec, která je v rámci republiky opravdovým příkladem v oblasti péče o životní prostředí.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže probíhá každoročně v Senátu PČR, kde jsou oceněni vítězové, spolu s vyhodnocením oranžové stuhy (zemědělství).

Hodnotící kritéria

Při hodnocení na obou úrovních je posuzováno, jak daná obec naplňuje sledovaná kritéria. Kritéria jsou seřazena do 5 skupin kritérií, která jsou následující:

  1. dlouhodobé plánování – existence koncepčních dokumentů rozvoje zeleně, resp. plánů, postupná realizace rozsáhlejšího projektu (mimo to i ÚSES, hospodaření na zemědělské půdě)
  2. aktuální realizované projekty – v zastavěném území obce i v okolní krajině, kvalita provedení i vhodnost návrhu, vhodnost pro lokalitu, respektování krajinného rázu, dlouhodobé výsadby i krátkodobé výsadby (květinové záhony)
  3. následná péče o realizace – stav ploch zeleně, čistota a pořádek, odborná úroveň údržby, ošetření stromů – arboristické zásahy (řez stromů) – náves, hřbitov, předzahrádky, okolí památníků, sakrálních staveb a další drobné architektury, dětská hřiště a sportoviště, okolí veřejných staveb apod., ale také aleje, biokoridory, větrolamy, rekultivace skládek, plochy zeleně s rekreační funkcí, břehy vodotečí
  4. osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti životního prostředí – existence, způsob – motivace občanů, výsledky, vztah občanů k místu, kde žijí, jejich ochota pečovat o vlastní i společný prostor
  5. zapojení veřejnosti – doplňkové kritérium, není určující, ale sledujeme ho (komunitní plánování a realizace)

Výsledky minulých ročníků soutěže naleznete zde >>.

Harmonogram

Březen                          slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku

Duben                          do konce měsíce je možno podávat přihlášky na MMR

Květen – červen         hodnocení krajských kol soutěže 

Červenec – srpen       slavnostní vyhlášení výsledků v jednotlivých krajích 

Září                               hodnocení celostátního kola soutěže 

Září                               slavnostní vyhlášení výsledků Zelené stuhy v Senátu

Organizace

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je odborným garantem ocenění Zelená stuha v soutěži Vesnice roku, a organizátorem návazné soutěže Zelená stuha České republiky, kdy vyhodnocuje vítěze v oblasti zeleně a životního prostředí v rámci celostátně České republiky. Nominováni jsou nositelé zelných stuh v jednotlivých krajích. Garantem a podporovatelem soutěže zelená stuha ČR je Ministerstvo životního prostředí, které podporuje organizaci a hodnocení a poskytuje vítězům ocenění ve formě finanční dotace.

Soutěž Vesnice roku je organizována vyhlašovateli Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. SZKT je jeden ze spoluvyhlašovatelů soutěže.

Kontakty na garanty Zelené stuhy a členy komisí najdete zde >>.

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí – http://www.mzp.cz/ 
Stránky soutěže Vesnice roku – http://www.vesniceroku.cz/