Krajina a vegetace ve městě – 5/2021

6. 5. 2021, Webinář ČAKA

Vyplnit přihláškuCena od 400 Kč

Objednat Krajina a vegetace ve městě – 5/2021

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. | Diverzita flóry a vegetace v městském prostředí: evropská perspektiva

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. | Rostlinné invaze v urbánních ekosystémech – prostor pro mezioborovou spolupráci

RNDr. Kateřina Štajerová | Rizika spojená s výsevem běžných komerčních směsí mimo zastavěné sídelní oblasti

Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D. | Město naruby: jeho vnitřní periferie a místa mezi místy.

Webinář je připraven ve spolupráci se Sekcí SZKT ČAKA.

Titulní foto: Petr Pokorný

Pro koho je akce určena

 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Odborné pracovníky státní správy
 • Zaměstnance odborných firem ...

Partneři akce

Program

 • 8:30 - 9:15

  Diverzita flóry a vegetace v městském prostředí: evropská perspektiva | V současnosti žije více než polovina lidské populace ve velkých městech. V Evropě je podíl městského obyvatelstva ještě větší a dosahuje až 70 %. Urbanizace lidských sídel, tj. jejich vývoj v sídla (velko)městského typu, výrazně ovlivňuje flóru a vegetaci zasažených území. A naopak městská flóra a vegetace, ať už spontánní nebo v kulturách, výrazně ovlivňuje život obyvatel měst. Město je dynamické prostředí, kde vznikají zcela nové biotopy, biotopy rychle zanikají, mění se; dochází k výrazné fragmentaci a izolovanosti jednotlivých stanovišť. Přírodní prostředí měst je odlišné od okolní volné krajiny a v neposlední řadě lidé svými preferencemi ve městech podporují výskyt některých rostlin, zatímco jiné druhy opakovaně potlačují. Jak na městské prostředí reaguje vegetace, jaké rostliny se ve městech vyskytují a které faktory ovlivňují diverzitu vegetace velkých evropských měst? Jak se může vegetace měst vyvíjet v budoucnosti? Cílem povídání bude shrnout dosavadní základní poznatky o vegetaci evropských měst a faktorech, které její druhové složení ovlivňují.

  doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. | Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 • 9:15 - 10:00

  Rostlinné invaze v urbánních ekosystémech – prostor pro mezioborovou spolupráci | Města jsou zpravidla bohatší na rostlinné druhy než okolní oblasti, protože poskytují vegetaci širokou škálu biotopů různých vlastností. V současné krajině fungují jako ohniska biodiverzity, jejíž podstatná část je však tvořena nepůvodními druhy introdukovanými člověkem. Z hlediska managementu mají urbánní ekosystémy odlišné postavení než okolní krajina – je třeba zohledňovat jak potřeby lidské populace, tak ochrany přírody, neboť ve městech najdeme řadu chráněných území hostících mnoho desítek vzácných druhů. S ohledem na invaze je nutno přistupovat jinak k druhům přechodně se vyskytujícím a zdomácnělým, a jinak k druhům invazním, které se již rozšířily na velkých plochách. Invazní rostliny ale plní ve městech řadu ekologických funkcí a ekosystémových služeb tam, kde nahradily druhy původní; jejich nebezpečí nicméně spočívá v tom, že fungují jako ohniska šíření do volné krajiny a mohou mít negativní dopad na lidské zdraví. Je proto třeba najít fungující managementový kompromis, který v maximální míře zohlední výše uvedené souvislosti v podmínkách probíhajících globálních změn; zde se nabízí prostor pro mezioborovou spolupráci ekologů, botaniků, krajinářských architektů a dalších profesí.

  prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. | Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav AV ČR, Průhonice & Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

 • 10:00 - 10:15

  přestávka

 • 10:15 - 11:00

  Rizika spojená s výsevem běžných komerčních směsí mimo zastavěné sídelní oblasti | Zvýšený zájem veřejnosti o osevní směsi prezentované pod zastřešujícím názvem „Květnatá louka“ či „Květnice“ v posledních letech přilákal celou řadu firem, které rozšířily dosavadní portfolio osevních směsí na trhu. Firmy buď produkují své vlastní osivo, nebo ho nakupují a směsi míchají, případně distribuují osivo dovezené ze zahraničí. O jeho genetickém původu, ani o podrobném složení však odborná ani laická veřejnost bohužel nemá dostatečné informace. Použití komerčního osiva uvnitř sídel nutně nemusí představovat zásadní problém, ale mimo zastavěné sídelní oblasti je již potřeba uplatňovat princip předběžné opatrnosti, protože může sloužit jako nežádoucí zdroj diaspor širokého spektra původních (problematický je především výskyt ohrožených druhů, které jsou zařazeny na Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR), ale i nepůvodních druhů, které se mohou postupně šířit do volné krajiny. Šířením těchto druhů z osevních směsí do volné krajiny může v budoucnosti docházet k řadě nevratných změn, které nyní dokážeme jen stěží odhadnout. V rámci přednášky si na několika konkrétních příkladech komerčně dostupných osevních směsí ukážeme, v čem tkví jejich „problematičnost“ pro použití ve volné krajině, například na uměle osetých loukách, bývalých úhorech, na rekultivovaných pásech podél komunikací, či podél cyklostezek, které pak mohou plnit funkci koridorů pro jejich další šíření.

  RNDr. Kateřina Štajerová | Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav AV ČR, Průhonice Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

 • 11:00 - 11:45

  Město naruby: jeho vnitřní periferie a místa mezi místy. | Město je plné míst, jež mají nějaký obsah a funkci, ale též plné míst mezi nimi. Míst mezi místy, která zdánlivě “k ničemu nejsou”. Co se zde děje, kdo a proč tu roste, žije či jen přespává? A jak to, že v drahocenném městském prostoru takové vágní terény vůbec vznikají; a co pak s nimi? K čemu nás vybízí svérázná estetika jejich tlení, bujení a nečekaného setkávání? Skupina téměř dvou desítek ekologů i (paleo)botaniků, sociálních antropologů i archeologů, krajinářských architektů i geografů, kunshistoriků i psychologů, jakož i umělců a performerů, se řadu let snažila těmito místy zabývat, až vznikl projekt a stejnojmenná kniha Město naruby (2020). Pojďme se podívat na krajinu našich postkomunistických, postindustriálních a globalizovaných měst z pohledu míst, jež většinou moc nevnímáme a míjíme, míst jež prý jaksi “zbyla”. Pojďme se podívat na město z pohledu naruby.

  Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D. | sociální antropolog, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR

Organizační informace

Uvedená cena je konečná, včetně 21% DPH.

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Do tří dnů po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do středy 5. května 2021 do 10:00 hodin.

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

500 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

400 Kč

nečlen

nečlen

950 Kč

nečlen

student

650 Kč

Podobné akce

150 150 Krajina a vegetace ve městě – 5/2021 2021-05-06