1. Certifikační zkouška a zkušební požadavky

Certifikační zkouška je jedno nebo dvoudenní událostí (většinou stačí jeden den, podle počtu přihlášených). Zkouška certifikace ETW je rozdělena do dvou částí. Pokud uchazeč některou z těchto neudělá, tak ji musí opakovat, aby mohl úspěšně ukončit certifikaci ETW.

A) Části teoretické

 1. Písemný test
 2. Determinace dřevin
 3. Ústní zkouška

B) Části praktické

 1. Stromolezecká zkouška a práce v koruně (+diskuse)
 2. Simulace číslo 1 – volitelná
 3. Simulace číslo 2 – volitelná
 4. Simulace číslo 3 – záchrana zraněného
 • Uchazeči o ETW nesmějí po celou dobu certifikace používat mobilní telefony
 • Komisaři ETW nesmějí používat mobilní telefony po dobu zkoušky
 • Uchazeči o ETW nesmějí podávat rozhovor nebo hovořit s kolemjdoucími

A) Teoretická část  

Teoretická část zabírá okolo 1/3 zkušebního času. Je složena ze tří částí:

1.1. Písemný test

Písemný test obsahuje 30 testových otázek (60% bodů z bodování celého testu) se čtyřmi odpověďmi,  z nichž alespoň jedna je  vždy správná (tzn. že i všechny odpovědi mohou zastávat pravdivá tvrzení).  Dále obsahuje 8 (40% bodů z bodování celého testu) otevřených otázek, na něž uchazeč svými slovy odpovídá. Písemný test trvá max 60 min

1.2.  Determinace dřevin

(vzorky dřevin v učebně, klasická „poznávačka“)

K determinaci bude připraveno 15 vzorků (listnáče i jehličiny). Nutné poznat minimálně 10 z nich. Hodnoceny budou:  rod, druh latinsky a rod česky vždy po 1 bodu = celkem tedy za jeden vzorek 3 body maximálně.

1.3. Ústní zkouška 

Zkouška je složena ze 3 otázek,trvající okolo 20 min

Zkušební témata u teoretické části (písemné i ústní) zkoušky jsou:

 • růst a vývoj stromů
 • základní fyziologické funkce stromů
 • stavba, vlastnosti a věková stadia stromů
 • determinace významných taxonů dřevin
 • hodnocení zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti stromů
 • stanovištní podmínky a jejich vliv na růst a vývoj stromů
 • výběr stromů pro trvalá stanoviště a kvalita školkařského materiálu
 • ochrana přírody a jejích zdrojů v souvislosti s péčí o stromy
 • základní choroby a škůdci stromů
 • základní činnosti péče o stromy, zejména

         – výsadba a přesadba stromů
         – ochrana stromů při stavební činnosti
         – statické zajištění stromů, zejména vázání korun
         – ošetření mechanických poranění stromů
         – konzervační ošetření stromů
         – řez stromů
         – metody kácení stromů

 • lezecké vybavení (POZ), materiál, stroje a používané nářadí při péči o stromy (např. výsuvné žebříky, manipulační plošiny, pařezové frézy, drtiče větví atd., dále typy lezeckého vybavení atp.)
 • BOZP předpisy, technické normy a jiné významné právní normy a předpisy v péči o stromy, směrnice EAC „Zásady bezpečnosti práce ve stromech“, zásady bezpečností osob v pracovním prostoru a organizace práce
 • historie oboru a významných profesní organizací u nás i ve světě

B) Praktická část

Praktická část zabírá 2/3 veškerého zkušebního času. Je složa ze tří částí:

Stromolezecká zkouška se zahajuje se kontrolou vybavení. Před vstupem do ohraničeného prostoru kolem „zkouškového“ stromu, si ještě může vybavení vyměnit, po vstupu do prostoru již výměna možná není.

1.4. Stromolezecké zkoušky a práce ve stromě pomocí stromolezecké lanové techniky

 • Stromolezecká zkouška se skládá ze tří zákroků v koruně stromu, které musí být správně vyřešeny za použití odpovídající stromolezecké techniky.
 • Stromy budou vysoké minimálně 15 metrů.
 • Uchazeč samozřejmě i na zkoušce potřebuje dolňáka při práci ve stromě. Uchazeči si dolňáka simulují navzájem a práce dolňáka je také hodnocena jako součást zkoušky. Součást zkoušky je také správná komunikace mezi stromolezcem a dolňákem.
 • Prostor pro práci ve stromě musí být dostatečně ohraničen a to „dolňákem“.
 • Při řezu je zapotřebí, aby kandidát uřízl min. 4 suché a 4 živé větve
 • Chůze po větvích je nutná minimálně do vzdálenosti 2/3 nejdelší větve na stromě, ale minimálně 4 metry od kmene
 • Maximální časový limit je 60 minut, z toho 30 minut je nutné strávit řezáním větví (v různých částech koruny stromu)
 • Pro zkoušení „dolňáka“ cca 15 minut
 • Diskuse o provedené práci lezce ve stromě (po stromolezecké zkoušce) o praktických aspektech daných zákroků, trvající cca 15 min.

1.5., 1.6. a 1.7. Simulace č.1, 2 nebo 3

Dvě simulované situace jsou dopředu neznámé (účastníci se je dozvědí až na místě), třetí simulací je vždy záchrana zraněného. Vlastníků platného certifikátu SKT A nebo ABA A1 se simulace Záchrana zraněného netýká.

Okruhy prvních dvou simulací:

 • Řez stromů
 • Zajištění korun stromů – vazby
 • Vizuální hodnocení stavu stromů
 • Výsadba stromů
 • Přesadba vzrostlých stromů
 • Teoretické kácení stromů (zde je výjimka a simulace je hodnocena pouze podle teoretických znalostí)

Čas na simulace 1 a 2 min 15 min. a max 30 min. Na simulaci 3 (záchrana zraněného) max. 30 min.

(Testové otázky, otázky pro ústní zkoušku a jednotlivé úkoly pro uchazeče v praktické části zkoušky jsou vybírány národními inspektory zkušební komise z databanky otázek a praktických úkolů certifikační zkoušky.)

Zkušební témata u praktické části zkoušky jsou souhrnně tedy:

 • inspekce stromu před vlastním výstupem do koruny stromu
 • metody výstupu, práce a sestupu z koruny stromu
 • praktické ukázky

           – výsadby a přesadby stromů
           – řezu v korunách stromů
           – vázání korun
           – ošetření poranění dřeva a kůry
           – ochrany kořenové i nadzemní části stromů při stavební činnosti
           – ošetření poranění dřeva a kůry v kořenové zóně
           – zlepšení stanovištních podmínek stromů
           – postupného kácení stromů

 • kontrola požadovaného technického a stromolezeckého vybavení zkoušeného
 • vizuální hodnocení vitality a provozní bezpečnosti stromů v terénu
 • determinace nejdůležitějších chorob a škůdců stromů a ukázky jejich ochrany

2. Úspěšné složení certifikační zkoušky

Uchazeči budou posuzováni jako úspěšně absolvující zkoušku v případě, že dosáhnou minimálně 50% úspěšnosti v každé z jednotlivých částí zkoušky. Výjimkou je determinace dřevin, kde musí být úspěšnost 67%.

Neuspějí-li uchazeči v některých částech zkoušky, mohou tyto opakovat ještě ve dvou opravných pokusech v následujících dvou letech. Po uplynutí této doby musí zkoušku opakovat celou znova.

Zkušební komise si vyhrazuje právo okamžitě přerušit zkoušku uchazeče, dopustí-li se vážného přestupku vůči předpisům o bezpečnosti práce a způsobí tak vážné ohrožení zdraví či života svého nebo ostatních osob v bezprostředním okolí. V takovém případě uchazeč nesloží svou zkoušku a musí ji celou bezpodmínečně znova opakovat v jiném termínu.

3. Doba platnosti certifikátu a opakování zkoušky

Certifikát „Evropský arborista“ má omezenou platnost po dobu tří let, po jejich uplynutí platnost vyprší. Recertifikaci stromolezec získá splněním požadavků recertifikace.

Všechny podmínky a další podrobnosti naleznete v aktuálních pravidlech zkoušky. Pravidla jsou ke stažení u přihlášky na konkrétní zkoušku nebo na vyžádání v kanceláři SZKT.