Obnovování platnosti certifikátu (recertifikace)

Formulář žádosti je ke stažení zde

Certifikát „Evropský arborista“ má omezenou platnost po dobu tří let, po jejich uplynutí platnost vyprší. Recertifikaci stromolezec získá splněním požadavků níže:

  1. Žádost o recertifikaci spolu s přílohami můžete zaslat elektronicky – skeny dokumentů na e-mailovou adresu: kancelar@szkt.cz
  2. Žadatel musí prokázat, že pracoval v oboru v průběhu 36 měsíců po získání certifikátu, z toho minimálně 24 měsíců v oboru péče o dřeviny. Pro doložení aktivní práce je požadováno čestné prohlášení arboristy, že splnil výše uvedenou podmínku pro obnovení certifikátu, a seznam referenčních zakázek, které musí obsahovat období od kdy do kdy rámcově probíhaly práce a kontakty na zadavatele (jméno kontaktní osoby, popř. zaměstnavatele, pokud arborista nesjednává zakázky sám, dále telefon nebo e-mail nejlépe i s adresou.) Dokument musí být podepsán žadatelem o certifikaci.
  3. Žadatel musí doložit, že se v uplynulých třech letech průběžně vzdělával, tj. účastnil se min. 30 výukových hodin kurzů, workshopů, konferencí nebo seminářů s arboristickou náplní. Průběžné vzdělávání doloží účastnickými listy s potvrzenými hodinami, certifikáty nebo čestným prohlášením, kde uvede názvy, pořadatele a počet hodin jednotlivých akcí, kterých se zúčastnil. (Čestné prohlášení musí být podepsáno žadatelem o recertifikaci.) Jako průběžné vzdělávání je možné uznat i školní docházku např. na vysoké škole obor arboristika nebo velmi úzce spojený navázaný obor. V tomto případě se dokládá potvrzení o studiu. V případě, že žadatel nebude schopen nic z toho doložit, musí prokázat své znalosti písemným testem. POZOR ZMĚNA K POČTU HODIN VZHLEDEM K PANDEMII COVID-19!! DODATEK – ČTĚTE!
  4. Žadatel musí přiložit kopii platného oprávnění pro práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb. nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách pomocí speciální lanové techniky (techniky lanového přístupu) dle NV 362/2005 Sb.
  5. Doklad o platném školení první pomoci

Platba, termíny dodání, podmínky

  • Na základě zaslané žádosti vč. kompletních příloh bude žadateli o recertifikaci vystavena faktura ve výši 4 945 Kč vč. DPH.
  • Po splnění výše uvedených podmínek včetně přijetí platby za obnovení certifikátu na účet SZKT, je žádost o recertifikaci schválena a certifikát je obnoven pro následující tři roky
  • Pozor, prosím počítejte s tím, že výroba certifikátu trvá až 3 měsíce od přijetí platby plus termíny České pošty při rozesílce po ČR. (Po přijetí platby jsou podklady k obnovení certifikátu ETW odeslány do kanceláře Evropské arboristické rady (EAC) v Německu. Zde jsou vyhotoveny nové certifikáty a ID karty a teprve poté zaslány zpět do ČR a následně k Vám.) 

Dodatek k podmínkám recertifikace – vzdělávání