ISA – International Society of Arboriculture

logo_isa

Mezinárodní arboristická společnost ISA je největší celosvětovou profesní organizací arboristů. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny s užším zaměřením na péči o stromy.Byla založena v roce 1924 v USA a v současné době má 13800 členů sdružených v 38 geografických skupinách (chapter). O celosvětovém působení svědčí skutečnost že 19 chapterů je v USA a 19 mimo USA.

Mezi nejdůležitější aktivity ISA patří podpora výzkumu v oboru arboristika a zpřístupňování jeho výsledků široké odborné i laické veřejnosti. Vše, za účelem dosažení maximálního zlepšení vztahu ke stromům a péče o ně. Z publikační činnosti je nutné jmenovat populárně laděný časopis Arborist News a vědecký časopis Journal of Arboriculture. Dále sem patří řada publikací v anglickém jazyce s nimiž se můžete seznámit na stránce o prodeji knih. ISA ve svých strukturách sdružuje řadu významných osobností v oboru.

Dalším výraznou činností ISA je vedení celosvětového programu certifikace arboristů. Certifikát ISA vlastní v současné době 14500 arboristů (zejména v USA).

Nezanedbatelné je také pořádání celosvětových stromolezeckých závodů, které se pořádají od roku 1976. ISA popřípadě její složky pořádají tyto závody dle jednotných pravidel na národních, regionálních a celosvětové úrovni.

ISA má webové stránky www.isa-arbor.com

SPoD-ISA je členem již od roku 1998

EAC – European Arboricultural Council

logo_ETW_web

Evropská arboristická rada byla založena roku 1992 za podpory struktur Evropské unie. Podmětem k založení bylo sjednocení arboristiky v rámci Evropy (sjednocení bezpečnostních norem, technologií apod.) a vytvoření programu evropské certifikace arboristů.

Tato certifikace byla vytvořena, za finanční podpory programu Lenordo da Vinci, v letech 1996 – 1999 pod pracovním názvem AWEB. Certifikace dostala oficiální název “European treeworker” a u nás byla odstartována v roce 2001 na jaře.

Členem EAC je oficiální zástupce arboristické organizace nacházející se kdekoli na území Evropy. Každá evropská země může být zastoupena v této organizaci max. 2 členy, a to jen z odlišných arboristických organizací v dané zemi (nikoli ze stejné arboristické organizace) a to za členský poplatek 500,- Euro za jednoho člena ročně.O činnosti EAC vychází pravidelné informace v brožuře EAC News. Zde naleznete i informace o kontaktních osobách pro jednotlivé státy.

SPoD-ISA je členem již od roku 1999

V současné době v rámci rady fungují 4 pracovní skupiny:

 • řez stromů
 • vzdělávání
 • správné technologie výsadby stromů
 • bezpečné pracovní postupy při péči o vzrostlé stromy

Evropská arboristická rada si klade za cíle rozvoj:

 • profese a jejího postavení
 • vzdělávání a výchovy v arboristice
 • bezpečné technologie při péči o stromy a používání motorových pil
 • péče o stromy jako takové
 • ochrany proti škůdcům a chorobám
 • výsadby stromů v městském prostředí
 • harmonizaci péče o stromy v rámci Evropy

reprezentant ČR v EAC a koordinátor certifikace ETW:
Ing. Marek Žďárský

supervizor certifikace ETW za ČR:
Ing. Marek Žďárský
European Arboricultural Council (EAC)
Haus der Landschaft
Alexander-von-Humboldt-Str. 4
53604 Bad Honnef/Germany
Tel.: + 49 – 22 24 – 77 07 – 49 or -47
Fax: + 49 – 22 24 – 77 07 77
email:  office@EAC-arboriculture.com,  secretary@EAC-arboriculture.com