Od 1. ledna 1998 je SPoD-ISA členem mezinárodní arboristické společnosti International Society of Arboriculture – ISA a jejím zástupcem v ČR. Sekce Péče o dřeviny je oficiálním pořadatelem Stromolezeckých závodů v ČR, které jsou uznány jako kvalifikační pro postup na další úrovně – evropskou a mezinárodní.

SPoD-ISA je od roku 1998 také členem evropského arboristického koncilu European Arboriculture Council – EAC. V rámci tohoto členství je dozorčím orgánem nad certifikací „European Treeworker“, která je v ČR dostupná od roku 2001.

ISA – International Society of Arboriculture

Mezinárodní arboristická společnost ISA je největší celosvětovou profesní organizací arboristů. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny s užším zaměřením na péči o stromy.Byla založena v roce 1924 v USA a v současné době má 13800 členů sdružených v 38 geografických skupinách (chapter). O celosvětovém působení svědčí skutečnost že 19 chapterů je v USA a 19 mimo USA.

Mezi nejdůležitější aktivity ISA patří podpora výzkumu v oboru arboristika a zpřístupňování jeho výsledků široké odborné i laické veřejnosti. Vše, za účelem dosažení maximálního zlepšení vztahu ke stromům a péče o ně. Z publikační činnosti je nutné jmenovat populárně laděný časopis Arborist News a vědecký časopis Journal of Arboriculture. Dále sem patří řada publikací v anglickém jazyce s nimiž se můžete seznámit na stránce o prodeji knih. ISA ve svých strukturách sdružuje řadu významných osobností v oboru.

Dalším výraznou činností ISA je vedení celosvětového programu certifikace arboristů. Certifikát ISA vlastní v současné době 14500 arboristů (zejména v USA).

Nezanedbatelné je také pořádání celosvětových stromolezeckých závodů, které se pořádají od roku 1976. ISA popřípadě její složky pořádají tyto závody dle jednotných pravidel na národních, regionálních a celosvětové úrovni. ISA má webové stránky www.isa-arbor.com

EAC – European Arboricultural Council

Evropská arboristická rada byla založena roku 1992 za podpory struktur Evropské unie. Podmětem k založení bylo sjednocení arboristiky v rámci Evropy (sjednocení bezpečnostních norem, technologií apod.) a vytvoření programu evropské certifikace arboristů.

Tato certifikace byla vytvořena, za finanční podpory programu Lenordo da Vinci, v letech 1996 – 1999 pod pracovním názvem AWEB. Certifikace dostala oficiální název „European treeworker“ a u nás byla odstartována v roce 2001 na jaře.

Členem EAC je oficiální zástupce arboristické organizace nacházející se kdekoli na území Evropy. Každá evropská země může být zastoupena v této organizaci max. 2 členy, a to jen z odlišných arboristických organizací v dané zemi (nikoli ze stejné arboristické organizace) a to za členský poplatek 500,- Euro za jednoho člena ročně.O činnosti EAC vychází pravidelné informace v brožuře EAC News. Zde naleznete i informace o kontaktních osobách pro jednotlivé státy.

V současné době v rámci rady fungují 4 pracovní skupiny:

 • řez stromů
 • vzdělávání
 • správné technologie výsadby stromů
 • bezpečné pracovní postupy při péči o vzrostlé stromy

Evropská arboristická rada si klade za cíle rozvoj:

 • profese a jejího postavení
 • vzdělávání a výchovy v arboristice
 • bezpečné technologie při péči o stromy a používání motorových pil
 • péče o stromy jako takové
 • ochrany proti škůdcům a chorobám
 • výsadby stromů v městském prostředí
 • harmonizaci péče o stromy v rámci Evropy

Reprezentant ČR v EAC

Jiří Houtke - profilová fotografie

člen rady sekce SPoD ISA

Ing. Jiří Houtke
Arborista, držitel certifikátů ETW, ISA. Podniká v oboru od roku 2017.

Garant certifikační zkoušky v ČR

Tomáš Dolenský - profilová fotografie

člen rady sekce SPoD ISA

Ing. Tomáš Dolenský
Arborista, držitel certifikátů ČCA, ETW. Podniká v oboru od roku 2001. Absolvent LDF MENDELU oboru Arboristika a FŽP na ČZU obor Ochrana přírody.

EAC má webové stránky www.eac-arboriculture.com.