O zeleň pečují Technické služby města Příbrami p.o. středisko Správa zeleně ve spolupráci s Odborem životního prostředí a sadovníkem Danielou Wagnerovou.

Město patří mezi sídelní útvary s vysokým zastoupením zeleně – stromů, keřů, travnatých ploch. Zelené plochy představují celých 120 hektarů a stromů v Příbrami je kolem 14 tisíc.

Základní osou systému je „Zelená páteř“, zeleň související a navazující na Příbramský potok a rybníky podél něj. Tato významná osa prochází v severojižním směru celou městskou strukturou a je skutečně zelení celoměstského významu. Důležitá je spojitost celého systému, i když s dílčími odlištnostmi z hlediska užívání jednotlivých prostorů. Na tuto základní osu navazují v rámci kompaktní městské struktury plochy zeleně v hlavní funkci – parky, nyní nově otevřený park Ledro v prostoru Čekalíkovského rybníka, parkově upravené plochy, významnější a větší plochy městské zeleně, propojené, alespoň v části, liniovými prvky – alejemi, stromořadími. K výjimečným prostorům města Příbrami z hlediska funkce i užívání, a také z hlediska sídelní zeleně, náleží dominantní vrch nad městem – areál Svaté Hory s přístupovými cestami s alejemi a převážně třešňovými sady na svazích, právě se obnovujícími, které v části doplňují lesní porosty. Území je významným městským parkem – lesoparkem, který vytváří klidové, kontemplativní prostředí poutního místa a zároveň je i příjemným a blízkým, odpočinkovým místem pro obyvatele města. Prostor bezprostředně navazuje na historické centrum města. K významným a velkým územím s parkově upravenou  zelení patří větší obytné soubory ve svahu nebo na levém břehu Příbramského potoka. Ke kvalitně založeným, i z hlediska zeleně, náleží Březohorské sídliště.  V organicky rostlé zástavbě starých Březových Hor, která navazuje na zeleň sídlištních souborů, je významným prostorem Les Koráb v hřebenové poloze s navazující příjemnou parkovou úpravou u kostela sv. Prokopa.

Mezi kompaktním městem a územím venkovského charakteru se nachází sedm lesoparků, které představují velké plochy zeleně a vytvářejí vhodný přechod mezi městskou strukturou a volnou krajinou. Velmi pěkný severní okraj města s ovocnými sady, lesíky a mezemi vytváří lesopark Pod Květnou, na severozápadě nově vytvořený lesopark Odvaly, volně navazující na lesopark Litavka, na jihozápadě lesopark Drkolnov, na východě města již zmíněný lesopark Svatá Hora a na jihu lesopark Padák a dále navržený lesopark Hatě. V blízkém okolí u památníku Vojna byla v roce 2021 ve spolupráci s Nadací Partnerství vysazena Alej svobody.

Zpět