Veřejná zeleň v Plzni je, co se údržby týká, svěřena několika subjektům. Běžnou sídlištní zeleň, zeleň podél komunikací, uliční stromořadí, menší parkové plochy mají na starosti jednotlivé městské obvody (v Plzni celkem 10 obvodů). Vzhledem k tomu, že v Plzni neexistují od 90.let technické služby, jsou veškeré práce zadávány formou tendrů či jednorázových objednávek externím firmám. Mezi jednotlivými obvody je patrná jistá rozdílnost v přístupu k údržbě veřejné zeleně. Samostatným subjektem, stojícím mimo městské obvody je příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, mající na starost správu o svěřený veřejný majetek (komunikace, veřejné osvětlení, zastávky MHD, plzeňské podzemí, významné plochy městské zeleně, krajinnou zeleň, městské lesy, vodní plochy, atd). Úsek městské zeleně má na starosti péči o 132ha ploch na území celého města (jedná se o větší a významné městské parky a lesoparky, rekreační oblasti, parková náměstí, vesnické památkové zóny, parkové hřbitovy), dále pečuje o svěřená dětská hřiště, drobné sakrální objekty, sochy, památníky, vodní prvky – kašny, fontány a pítka. Team úseku sestává z 9 pracovníků (2 dendrologové, 1 arborista – kontrola, péče o dřeviny na svěřených plochách, měření dřevin akustickým tomografem, koncepční pomoc v péči a hodnocení dřevin pro jednotlivé městské obvody, zpracovávání koncepčních dokumentů), vyjadřování se k připravovaným projektům z hlediska zásahů do zeleně, z hlediska návrhu nových ploch a prvků zeleně, údržba svěřených ploch zeleně (opět prostřednictvím externích firem na základě 5letých smluv o dílo), péče o kapličky, dětská hřiště, vodní prvky, drobnou architekturu. Úsek městské zeleně hospodaří s provozním rozpočtem kolem 50 milionů Kč.

Zpět