Údržba veřejné zeleně je prováděna prostřednictvím Technických služeb Tábor s.r.o. i soukromých odborných zahradnických firem na základě výběrových a poptávkových řízení. Při údržbě veřejné zeleně je postupováno podle „Koncepce údržby veřejné zeleně ve městě Tábor“ schválené usnesením RM č.1555/29/16 dne 4.4.2016. Výběrová a poptávková řízení na údržbu se provádějí u ploch, které prošly nákladnou celkovou revitalizací nebo byly vytvořeny v rámci nových investičních akcí. Mezi nejvýznamnější takto realizované parkové a rekreační plochy ve městě patří park u popraviště, Husův park, park U Jakuba, Velký šanc, odpočinková zóna Jordán a lesopark Holečkovy sady, náměstí T.G.M., Tismenické údolí pod Holečkovými sady a centrum města s květinovou výzdobou. Na těchto plochách probíhá údržba s vyšší intenzitou a počtem sečí v závislosti na výšce travního drnu a prováděním hnojení výsadeb a úklidu.

Zpět